Νόμος 3200/55 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου επιτρέπεται εις πάντα ενδιαφερόμενον προσφυγή δια παράβασιν νόμου ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της δημοσιεύσεως ή εάν η απόφασις δεν δημοσιεύεται από της κοινοποιήσεως ή άλλως αφ' ης έλαβε γνώσιν.

 

2. Η προσφυγή κατατίθεται εις την Νομαρχία ή το αρμόδιο Υπουργείον επί αποδείξει παρεχομένη υποχρεωτικώς εις τον προσφεύγοντα και μνημονεύουσα και τον αριθμόν πρωτοκόλλου υφ' ον καταχωρίσθηκε η προσφυγή ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει.

 

3. Ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει ν' αποφασίσει εντός 60 ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν.

 

4. Ασκηθείσης της προσφυγής δύναται να διαταχθεί υπό του Νομάρχου ή του αρμοδίου Υπουργού ή επί τριάκοντα το πολύ ημέρας αναστολή εκτελέσεως της καθ' ης η προσφυγή πράξεως . Εν τοιαύτη περίπτωση ο Υπουργός υποχρεούται να αποφασίσει επί της προσφυγής εντός της προθεσμίας των τριάκοντα ημερών.

 

5. Ο Υπουργός δύναται και αυτεπαγγέλτως ν' ακυρώνει παράνομη πράξη του Νομάρχου εντός τριών μηνών από της εκδόσεως της.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.