Νόμος 3202/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες οργάνων Αξιώσεις κατά Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο πρόεδρος της κοινότητας δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980) και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Η παράγραφος αυτή ισχύει και για τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου.}

 

2. Στο άρθρο 100 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ο πρόεδρος της Κοινότητας δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που εκτελεί, εάν ο ίδιος δεν συμμετέχει με την ψήφο του στην έκδοσή τους.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 218, της παραγράφου 1 του άρθρου 100, της παραγράφου 1 του άρθρου 175, του άρθρου 262, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 267 και του άρθρου 299.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο δήμαρχος δεν ευθύνεται για τις πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εκτελεί Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 ισχύουν και για το δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.}

 

5. Στο άρθρο 304 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

 

{Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταργείται.

 

Ο νόμιμος τόκος και ο τόκος υπερημερίας κάθε οφειλής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο ποσοστό που ορίζεται για τις αντίστοιχες οφειλές του Δημοσίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.