Νόμος 3232/04 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και αναδιάρθρωση θέσεων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στο γραφείο του προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών τέσσερις (4) θέσεις και στο γραφείο των προέδρων των Ταμείων Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων και Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών από δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου.

 

Οι ειδικοί συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των ειδικών συνεργατών.

 

2. Στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών συνιστώνται Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία, ως εξής:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

Τμήμα Διοίκησης Εκπαίδευσης Οργάνωσης

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου

Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Ακινήτων

 

β) Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων Μητρώου

Τμήμα Συγχωνευόμενων Ταμείων

 

γ) Διεύθυνση Παροχών η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

Τμήμα Συντάξεων

Τμήμα Συγχωνευόμενων Ταμείων

 

δ) Τμήμα Πληροφορικής

 

ε) Τμήμα Γραμματείας

 

στ) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

 

3. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:

 

α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

 

Μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών για την επιστημονική υποστήριξη του έργου αυτού.

 

Η πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, με σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου αυτής καταβάλλονται αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

β) Μόνιμο Προσωπικό

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέσεις δεκαπέντε (15)
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέσεις πέντε (5)
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέσεις τρεις (3)
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, θέσεις τρεις (3)

 

γ) Προσωπικό με έμμισθη εντολή

 

Δύο (2) θέσεις δικηγόρων εκ των οποίων μία (1) θέση με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο και μία (1) θέση με άδεια δικηγορίας στο Εφετείο.

 

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Τμημάτων και του Γραφείου, οι ειδικότητες των κλάδων του προσωπικού, η κατανομή των θέσεων προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και μέχρις ότου συσταθεί και συγκροτηθεί το υπηρεσιακό του συμβούλιο, εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 80 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

5. Συνιστώνται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

α) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

β) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών (Ειδικότητας Παθολόγων) της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέσεις τρεις (3) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

γ) Στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέσεις επτά (7) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

 

6. Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες των αντίστοιχων κλάδων:

 

α. Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

β. Πέντε (5) θέσεις κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις Περιφερειακές Μονάδες του Ταμείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

 

7. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

Μία (1) θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους βαθμούς Δ' - Α'.
Μία (1) θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελεγκτών Ιατρών (ειδικότητας Παθολόγου) της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους βαθμούς Δ' - Α'.
Μία (1) θέση κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

8. Στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

α) Στον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

β) Στον Κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέση μία (1) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

9. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων εφόσον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών κριθεί ότι πλεονάζει, μεταφέρεται χωρίς αίτησή του, με την ίδια εργασιακή σχέση και τη θέση που κατέχει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μία φορά, σε υπηρεσίες Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες εδρεύουν στον ίδιο νομό. Μεταφορά σε άλλο νομό επιτρέπεται μόνο με αίτηση του υπαλλήλου και με την ίδια διαδικασία.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

10. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών συνιστάται Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, καταργούμενης της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ιδρύματος.

 

Με απόφαση του Διοικητή που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της προαναφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και ταυτόχρονης κατάργησης της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

 

11. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

 

α) Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:

 

Τμήμα Διαχείρισης Μικροϋπολογιστών και Περιφερειακών.

Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου.

Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων.

Τμήμα Άμεσης Βοήθειας (Help Desk).

 

β) Διεύθυνση Εκμετάλλευσης αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:

 

Τμήμα Εισαγωγής, Επεξεργασίας και Ελέγχου Στοιχείων.

Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών.

Τμήμα Ροής Εφαρμογών και Αξιοποίησης Δεδομένων.

Τμήμα Ανταλλαγής και Συνεκμετάλλευσης Δεδομένων.

 

γ) Διεύθυνση Εφαρμογών αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα:

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Ασφάλισης.

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Ασφάλισης.

Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Εφαρμογών Υγείας.

Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Υγείας.

Τμήμα Διαδικτυακών Εφαρμογών (Internet Intranet).

 

δ) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

ε) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών και Συστημάτων.

 

στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

12. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

13. Στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και στις Διευθύνσεις Εκμετάλλευσης και Εφαρμογών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού. Στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. Στα Τμήματα προΐστανται οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού εκτός από:

 

α) το Τμήμα Άμεσης Βοήθειας στο οποίο προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,

 

β) το Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,

 

γ) το Τμήμα Διαχείρισης Μικροϋπολογιστών και Περιφερειακών στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,

 

δ) το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,

 

ε) το Τμήμα Διαχείρισης και Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,

 

στ) το Τμήμα Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και

 

ζ) το Τμήμα Ασφάλειας Εφαρμογών και Συστημάτων στο οποίο προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

14. Μεταφέρονται εκατόν τριάντα έξι (136) κενές θέσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, σαράντα επτά (47) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, εξήντα τέσσερις (64) θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ και προσαυξάνουν τις θέσεις των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού κατά εβδομήντα μία (71) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού κατά εξήντα πέντε (65).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

15. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών των ενιαίων βαθμών Δ' - Α' των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ ανακατανέμονται μεταξύ των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως εξής:

 

α) Κεντρικές Υπηρεσίες: Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Οικονομικός θέσεις διακόσιες πενήντα έξι (256), κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις πενήντα τέσσερις (54), κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός θέσεις σαράντα μία (41), κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις εξήντα επτά (67), κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ θέσεις εκατόν είκοσι τέσσερις (124).

 

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες: Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Οικονομικός θέσεις δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα επτά (2.477), κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις πέντε (5), κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός θέσεις πεντακόσιες πενήντα (550), κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις δέκα (10), κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ θέσεις πενήντα τρεις (53).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

16. (πρώην 17) Η Φ.21/391/03-03-1998 (ΦΕΚ 247/Β/1998) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κατανομή οργανικών θέσεων κλάδων Πληροφορικής στις περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.