Νόμος 3232/04 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ασφαλιστικά θέματα ιατρών και οδοντιάτρων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχουν προσληφθεί σε αυτό μέχρι την 31-12-1992, μπορούν παράλληλα με την ασφάλισή τους στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) να υπαχθούν και στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη για τον παραπάνω κλάδο. Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Η προϋπηρεσία των προσώπων της παραγράφου 1 με την αυτή ιδιότητα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και μέχρι δέκα έτη κατ' ανώτατο όριο αναγνωρίζεται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ως συντάξιμη με καταβολή από τους ίδιους του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου κλάδου κύριας σύνταξης. Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και το ποσοστό του κλάδου σύνταξης εργοδότη και ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε καμία περίπτωση ως βάση υπολογισμού των εισφορών δεν λαμβάνονται υπόψη αποδοχές που υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 120. Εφόσον το ανωτέρω ποσό καταβληθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 5%. Η εφάπαξ καταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης. Μέσα στο ίδιο τρίμηνο πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση, σε περίπτωση εξόφλησης των εισφορών σε δόσεις. Κάθε επόμενη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης δόσης, το ποσό επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

 

Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

 

3. Αν ο ασφαλισμένος αποβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης, το δικαίωμα της αναγνώρισης δύναται να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή, ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για τον αναγνωριζόμενο χρόνο ορίζονται οι αποδοχές τις οποίες ελάμβανε ο ασφαλισμένος κατά τον τελευταίο μήνα εξόδου του από την υπηρεσία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και μέχρι το εικοσιπενταπλάσιο του ανώτατου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 η δε σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών.

 

4. Όσοι από τους αναφερομένους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπαχθούν στον Κλάδο Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών παράλληλα με την ασφάλισή τους στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του α' εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979).

 

5. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε όποια γεωγραφική περιοχή διαπιστώνεται έλλειψη, αλλά και για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ασθενών, να συνεργάζεται με ιατρούς και οδοντιάτρους με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τους 1.500.

 

Υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος και που έληξαν εντός του 2012 συμβάσεις έργου ιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνονται με την αυτή έννομη σχέση, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8)β του άρθρου 19 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

6. Στις Διευθύνσεις του Τομέα Υγείας του Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών των Κεντρικών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων με εξαίρεση:

 

α) τη Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών

β) τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας,

γ) τα Νοσοκομεία,

δ) τα Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της Εργασίας,

ε) τις Υπηρεσίες Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας,

στ) τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής και

ζ) τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής, που προΐστανται μόνο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών.

 

7. Σε όσα Τμήματα των διευθύνσεων του Τομέα Υγείας των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγείας, με εξαίρεση τους Σταθμούς Άμεσης Βοήθειας, προβλέπεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989)), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1992 (ΦΕΚ 184/Α/1992), να προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων.

 

8. Σε υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με οδοντιατρικό αποκλειστικά αντικείμενο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων.

 

9. Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών καθορίζονται οι τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές των εντύπων που χορηγεί το προσωπικό όλων των κατηγοριών των υπηρεσιών υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών έτσι ώστε αυτά να εναρμονίζονται και να είναι συμβατά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

10. Στις υπηρεσίες του Τομέα Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) για δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών από Ειδικά Κέντρα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών σε ασθενείς ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση για κάθε οριστική γνωμάτευση του ενός εκ των δύο πινακίων των υγειονομικών επιτροπών που συμμετέχουν, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο.}

 

12. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών μετακινούνται κάθε μήνα εκτός έδρας, ύστερα από δημόσια (ηλεκτρονική) κλήρωση για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου ή του μέλους των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών υποκαταστημάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως και ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

 

Δύνανται να ταξιδεύουν με πλοίο και τρένο στη β' θέση και στην οικονομική θέση σε αεροπλάνο, όπως ορίζει για την κατηγορία ΙΙΙ των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

Επίσης καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης της κατηγορίας ΙΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

Τέλος καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).}

 

Η λέξη ηλεκτρονική απαλείφθηκε με την παράγραφο 11)β του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

13. Η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Στους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και στους εισηγητές των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο και, προκειμένου για κατ' οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, ποσού ίσου με την αμοιβή που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό ιατρούς για την κατ' οίκον εξέταση.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους ιατρούς μέλη της παραπάνω επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου.}

 

15. Οι διατάξεις των άρθρων 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972 (ΦΕΚ 123/Α/1972), καθώς και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) δεν εφαρμόζονται για την πρόσληψη του προσωπικού ιατρού με σύμβαση μίσθωσης έργου του άρθρου 26 του νόμου αυτού, όπως επίσης για τους ιατρούς και οδοντιάτρους με σύμβαση μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.