Νόμος 3242/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1558/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 3 του νόμου 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Κυβερνητική Επιτροπή

 

1. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β. Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. Εξωτερικών,

δ. Εθνικής Άμυνας,

ε. Ανάπτυξης,

στ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και

ζ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικά μέλη.

 

2. Στην Κυβερνητική Επιτροπή μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικού και Σχεδιασμού Στρατηγικής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα της Κυβερνητικής Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

 

4. Η Κυβερνητική Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σ' αυτήν ο Πρωθυπουργός.}

 

2. Το άρθρο 4 του νόμου 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας

 

1. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:

 

α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β. Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. Εξωτερικών,

δ. Εθνικής Άμυνας,

ε. Ανάπτυξης,

στ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και

ζ. Δημόσιας Τάξης.

 

Επίσης μετέχουν ως τακτικά μέλη:

 

η. ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και

θ. ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον συζητούνται θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους,

ι. ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν πρόκειται για την επιλογή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και

ι)α. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα.

 

3. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α/1995), επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης στα καθήκοντα του Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας.

 

4. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 31 της 26-05-2000 (ΦΕΚ 134/Α/2000) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.}

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 1558/1985 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004 (ΦΕΚ 28/Α/2004).}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον Πρωθυπουργό υπάγονται, ως δημόσιες υπηρεσίες:

 

α) το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού,

β) η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,

γ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και

δ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) Εξωτερικών,

δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης,

στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ι)α) Δικαιοσύνης,

ι)β) Πολιτισμού,

ι)γ) Τουρισμού,

ι)δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ι)ε) Δημόσιας Τάξης,

ι)στ) Εμπορικής Ναυτιλίας,

ι)ζ) Μακεδονίας - Θράκης και

ι)η) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Στο κάθε Υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σε αυτό από τις κείμενες διατάξεις.}

 

6. Στο άρθρο 27 του νόμου 1558/1985 πριν την παράγραφο 1 τίθεται παράγραφος, ως εξής:

 

{1. Στον Πρωθυπουργό συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

 

Ι. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

ΙΙ. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.}

 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3 και 4 αντιστοίχως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.