Νόμος 3274/04

Ν3274/2004: Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3274/2004: Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, (ΦΕΚ 195/Α/2004), 19-10-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 1: Νομαρχιακές Επιτροπές

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Επιτροπών

Άρθρο 3: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Άρθρο 4: Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα και ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 5: Σύσταση επιτροπών

 

Κεφάλαιο Β: Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

 

Άρθρο 6: Σκοπός και διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 7: Περιεχόμενο του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 8: Πόροι του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 9: Σύστημα διοίκησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 10: Διαδικασίες κατάρτισης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

Άρθρο 11: Κριτήρια ένταξης

Άρθρο 12: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Κατάρτιση

 

Άρθρο 13: Έννοια - σκοπός - τρόπος κατάρτισης

Άρθρο 14: Υπηρεσίες άσκησης αρμοδιοτήτων

Άρθρο 15: Πρόσβαση στο Εθνικό Δημοτολόγιο

Άρθρο 16: Ένταξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο Εθνικό Δημοτολόγιο

Άρθρο 17: Αποδεικτική δύναμη των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου

Άρθρο 18: Καθιέρωση Ενιαίου Αριθμού Δημότη

Άρθρο 19: Σύσταση Επιτροπής Κωδίκων για τις Ληξιαρχικές Πράξεις και τα Δημοτολόγια

 

Κεφάλαιο Δ: Λειτουργικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

 

Άρθρο 20: Έξοδα παράστασης

Άρθρο 21: Αντιδήμαρχοι και δικηγόροι δήμων

Άρθρο 22: Έργα, προμήθειες και οικονομικά θέματα

Άρθρο 23: Κατανομή πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων

Άρθρο 24: Ταμειακή υπηρεσία

Άρθρο 25: Παραχώρηση χρήσης Εθνικού Κήπου στο Δήμο Αθηναίων

Άρθρο 26: Νομιμοποίηση δαπανών αιρετών οργάνων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπαλλήλων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου

Άρθρο 27: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 28: Κωλύματα ασυμβίβαστα

Άρθρο 29: Ειδικές άδειες αιρετών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 30: Ειδικά θέματα προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 31: Ειδικοί συνεργάτες Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας - Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας

 

Κεφάλαιο Ε: Θέματα Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 32: Λειτουργικά θέματα γραφείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Άρθρο 34: Θέματα αδειών διαμονής αλλοδαπών

Άρθρο 35: Μεταβατικές διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 36: Δημοσιότητα εσόδων και δαπανών των Πολιτικών Κομμάτων

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-10-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.