Νόμος 3274/04 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Λειτουργικά θέματα γραφείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συνιστώνται δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991. Για τον ίδιο σκοπό συνιστάται επίσης μια θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, που αφορά την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. Ο δικηγόρος που προσλαμβάνεται στη θέση αυτή αποχωρεί με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος τον προσέλαβε, χωρίς αποζημίωση.}

 

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997, μετά τη φράση και από υπουργείο προστίθεται η φράση ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χρονική διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται ως τέσσερα έτη.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται, με απόφασή του, η απόσπαση έως 10 υπαλλήλων από αυτούς που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες της Περιφέρειας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να αποσπασθούν περισσότεροι των δύο υπαλλήλων από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση, με τήρηση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες οργανισμών, επιχειρήσεων ή εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει τουλάχιστο το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, οι οποίες λειτουργούν στην εδαφική περιοχή της Περιφέρειας, με εξαίρεση τους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του εποπτεύοντος Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει τον φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά. Είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση άλλης Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα.

 

Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά, είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δημοσίου ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.