Νόμος 3316/05 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διατηρούνται σε ισχύ:

 

α) Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, μόνο για τις συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω των ορίων εφαρμογής των 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ,

 

β) η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 272/1976, που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2702/1999,

 

γ) οι ειδικές διατάξεις περί προγραμματικών συμβάσεων,

 

δ) το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953, εκτός από την παράγραφο 3, η οποία αντικαθίσταται από τις προβλέψεις της παραγράφου 10 του άρθρου 42,

 

ε) η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995),

 

στ) η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3785/1957 (ΦΕΚ 208/Α/1957),

 

ζ) οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

η) Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 7)α και 7)β του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) τα άρθρα του νόμου 3164/2003 εκτός των άρθρων 31 έως 35,

 

β) οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει. Η κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μελετών που ανατέθηκαν με το νόμο 716/1977. Τυχόν παρακρατηθέντα κατά τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 ποσά ή κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους δικαιούχους άμεσα κατόπιν αίτησης τους.

 

γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984,

 

δ) ειδικές διατάξεις νόμων με τις οποίες εξαιρέθηκαν νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα από την εφαρμογή των κοινών περί μελετών διατάξεων, καθώς και οι κανονισμοί που τυχόν εγκρίθηκαν κατ' εξουσιοδότηση τους,

 

ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διατάξεις του παρόντος νόμου,

 

στ) ο νόμος 716/1977, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεση του, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7)γ του άρθρου 5 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.