Νόμος 3377/05 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Κάθε επέμβαση που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία στα δάση, στις δασικές και τις λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών είτε για τη μεταβολή του προορισμού και τη διάθεση τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων μέσα σε αυτές και τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή την παροχή άλλων εξυπηρετήσεων, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος του ανταλλάγματος για κάθε κατηγορία επεμβάσεων, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το αντάλλαγμα αυτό, από την καταβολή του οποίου εξαιρούνται το Δημόσιο και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2Β' του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987, κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών. Το αντάλλαγμα χρήσης, που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, οφείλεται και από τους κυρίους σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίοι κατέχουν έγκριση επέμβασης σε δάση, δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) και κατ' εξαίρεση αποτελεί πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το πιο πάνω αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σε προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί στη νόμιμη προθεσμία το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης από υπαιτιότητα του κυρίου του σταθμού, η οικεία δασική αρχή μπορεί να ζητήσει από το Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου την αποσύνδεση του σταθμού. Η αποσύνδεση, σε περίπτωση που επέλθει, θα αποκαθίσταται μόνο μετά την καταβολή του οφειλόμενου ανταλλάγματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου μπορεί να μην προβεί στη διακοπή λειτουργίας του σταθμού αν κατά την κρίση του δημιουργούνται προβλήματα τεχνικής φύσεως ή επάρκειας τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου παρακρατεί το οφειλόμενο αντάλλαγμα από το ποσό που οφείλει στον κύριο του σταθμού και αποδίδει αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισμό ενημερώνοντας σχετικά την οικεία δασική αρχή.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την εκτέλεση έργων υποδομής, την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθμών και εν γένει κάθε τεχνικού έργου, που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να τίθενται όροι ως προς τον τρόπο και τις θέσεις εκτέλεσης των έργων και εγκατάστασης των δικτύων ή ορισμένων γραμμών ή αγωγών των δικτύων αυτών εντός του εδάφους, καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση συνδυασμού αυτών με υφιστάμενο ή υπό κατασκευή δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις ή δάση κατά το άρθρο 58 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει, ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού για το αντάλλαγμα χρήσης ή το τίμημα παραχώρησης.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου στα έργα υποδομής της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και τα συνοδά αυτών έργα. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994).}

 

4. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφάλειας των πτήσεων επιτρέπεται εντός δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, η εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμών για τη μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέμου, όπως ιστών και παρεμφερών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων έργων οδοποιίας πρόσβασης, ύστερα από έγκριση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, όπου δεν λειτουργεί Δασαρχείο, περιλαμβανομένης και της Αττικής. Η έγκριση αυτή χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για τις προαναφερόμενες επεμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης, δεν οφείλεται το αντάλλαγμα χρήσης που ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Για την εγκατάσταση του μετρητικού εξοπλισμού κατά την προηγούμενη παράγραφο, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει. Η διαδικασία αυτή απαιτείται για τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

6. Αν αποξηλωθούν οι εξοπλισμοί πριν την εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, αποκαθίσταται υποχρεωτικώς ο χώρος της οικείας επέμβασης για την αποτροπή οποιασδήποτε βλάβης της δασικής βλάστησης. Ειδικά, στην περίπτωση των έργων οδοποιίας πρόσβασης πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση του χώρου της οικείας επέμβασης, εκτός αν η δασική υπηρεσία κρίνει ότι τα έργα αυτά πρέπει να διατηρηθούν για λόγους που ανάγονται στην προστασία ή διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

7. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 71 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

8. Η εγκατάσταση και λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν θεμελιώνει εμπράγματο δικαίωμα ή ενοχική σχέση επί του ακινήτου, ούτε δικαίωμα προτεραιότητας στην εν γένει αδειοδοτική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.