Νόμος 3467/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

 

Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

 

β. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικεί ου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των ως Προϊσταμένων.}

 

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 37 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), η οποία επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται ως Πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με Α' βαθμό που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών, όμορων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.}

 

4. Το προσωπικό του πρώην Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί με διάθεση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990), εντάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ανωτέρω προσωπικό μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 

α) την Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και την οποία συγκροτούν τα Τμήματα Α' και Β',

 

β) τα Τμήματα: 1) Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 2) Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.}

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Η Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και το συντονισμό των πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης και των Τμημάτων της.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης και των Τμημάτων αυτής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού και ελλείψει αυτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού για την Υπηρεσία Διοικητικής Υποστήριξης και κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού για τα Τμήματα. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους, των δε Προϊσταμένων των Τμημάτων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή τους.}

 

8. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστώνται και λειτουργούν Μονάδες Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με σκοπό την υποστήριξη του έργου της μισθοδοσίας μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και του όλου έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Για τη λειτουργία κάθε Μονάδας συνιστώνται θέσεις Πληροφορικής, στις οποίες τοποθετούνται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, αποσπώνται εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 ή ΠΕ20.

 

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση κλάδου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συνιστώνται επιπλέον από μία (1) θέση κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι θέσεις.

 

9. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. α. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την υπ αριθμ. 63579/Γ2/19-06-2002 κοινή υπουργική απόφαση περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), (ΦΕΚ 1584/Β/2002), συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και μία (1) του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται τρεις (3) εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω θέσεις.}

 

10. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002) καταργείται.

 

11. Στο Τμήμα Β' Διαχείρισης Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστάται Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), με σκοπό την τεχνική στήριξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και το συντονισμό των ΠΛΗΝΕΤ στην τεχνική στήριξη των υποδομών των Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων.

 

Για τη λειτουργία του Κέντρου αυτού συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και επτά (7) θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τέσσερα χρόνια.

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2986/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Η κατανομή των θέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή τους σε σχολικές μονάδες του νομού, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες, γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

 

β) Η τοποθέτηση των διοριζόμενων στις ανωτέρω θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες, του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.}

 

13. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι)ζ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επί των προτάσεων των Περιφερειακών και Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, προτάσεων και αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού, αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.