Νόμος 2190/94 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Υπηρεσιακά συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τρεις μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Α', από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακό συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.

 

β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α'.

 

2. Τα υπό στοιχείο α' μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, από υπαλλήλους που έχουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Τα μέλη αυτό τοποθετούνται από το οικείο όργανο ως προϊστάμενοι διευθύνσεων, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, για μία τριετία.

 

Τα υπό στοιχείο β' μέλη της παραγράφου 1 εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Η γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων παρέχεται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

4. Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

5. Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει πειθαρχικές υποθέσεις, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990).

 

6. Αν ο αριθμός των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι τέσσερις έως και έξι, ορίζονται από τον οικείο Υπουργό δύο Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και αποτελούν αυτοδίκαια τα δύο υπό στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως τρίτο μέλος ορίζεται είτε υπάλληλος άλλου κλάδου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου είτε υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αν ο αριθμός των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης της οικείας υπηρεσίας, οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι μικρότερος των τεσσάρων, επιλέγεται ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος αποτελεί αυτοδίκαια το ένα υπό στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τα άλλα δύο μέλη ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου.

 

7. Στα υπηρεσιακά συμβούλια των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με βαθμό Α', ορίζονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με βαθμό Α'. Αν και τα τρία μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 6. Αν το ένα μόνο ή τα δύο μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται για την επιλογή δύο ή ενός, κατά περίπτωση, Προϊσταμένων Διεύθυνσης που θα αποτελέσουν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

8. Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωματικό μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

 

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει στις 31-12-1994.

 

10. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν τα υπάρχοντα.

 

11. Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων που η θητεία τους λήγει στις 31-12-1994 εξακολουθούν να συμμετέχουν στα κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπηρεσιακά συμβούλια, ανεξάρτητα αν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

12. Στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται ως Πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με Α' βαθμό που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ελλείψει αυτών, όμορων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

13. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 έως και 11. Τα υπηρεσιακά συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ακαδημίας Αθηνών, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και της Σιβιτανίδειου Σχολής, για τα οποία επιτρέπεται προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του παρόντος με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού ή βάσει ισχυουσών ιδίων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 έως 4, 6 έως 8, 10, 12 και 13 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

14. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, Θεραπευτικών Καταστημάτων και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ) είναι δυνατόν να ορίζονται ως πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με βαθμό Α' των Καταστημάτων Κράτησης όλης της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006).

 

15. (πρώην 14) Τα εκ δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζονται από το νομάρχη, εφεξής υποδεικνύονται από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων.

 

16. (πρώην 15) Από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Έως τον ορισμό νέων μελών, τα μέλη των οποίων η θητεία λήγει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν την αποζημίωση που τυχόν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Τα της συγκροτήσεως των υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών εξακολουθούν να διέπονται από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40Β παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1884/1990.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.