Νόμος 3498/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία αποτελείται από:

 

α) 1 μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ομότιμο καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με ειδικότητα σχετική με τους ιαματικούς πόρους, ως Πρόεδρο,

β) 1 μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικηγόρο,

γ) τον προϊστάμενο του αρμόδιου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους τμήματος του Υπουργείου Τουρισμού,

δ) 1 υπάλληλο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με βαθμό Α' και ειδικότητα χημικού ή χημικού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος,

ε) 1 υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών με βαθμό Α', πτυχιούχο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος,

στ) 1 υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου ή μηχανικού Ορυκτών Πόρων,

ζ) 1 υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βαθμό Α', πτυχιούχο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών,

η) 1 μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού,

θ) 1 υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, με βαθμό Α', πτυχιούχο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,

ι) 1 ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,

ι)α) 1 ειδικό επιστήμονα.

 

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 

Ο Υπουργός Τουρισμού επιλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη των περιπτώσεων β', αν συμμετέχει δικηγόρος, γ', η' και ι)α', καθώς και τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά μέλη προτείνονται από τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς με τους αναπληρωτές τους. Η συμμετοχή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 66 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της, καθώς και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

 

3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για όσα θέματα ορίζονται στο νόμο και για κάθε σχετικό θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης ή τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής, να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι όροι συνεργασίας της με Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων αυτών, καθώς και με Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των λοιπών μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.