Νόμος 4602/19 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), ο ορισμός της ιαματικής πηγής αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνικό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δημιουργία ιαματικού πηλού. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερμά), ατμοί, φυσικά αέρια ή πηλοί ή ηφαιστειακοί λίθοι που έχουν ιαματικές ιδιότητες, αναγνωρισμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το γεωθερμικό δυναμικό, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου αποκλειστικά για την πρωτεύουσα ιαματική χρήση του.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 3498/2006 αντικαθίσταται και τίθεται χωρίς αρίθμηση ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις της ιαματικής χρήσης, καθώς και της χρήσης στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, των χαρακτηρισμένων πόρων ως ιαματικών.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 3498/2006 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος διανομής ιαματικών φυσικών πόρων που βρίσκονται εκτός γεωθερμικού πεδίου σε περισσότερες εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων που δεν αποτελούν γεωθερμικό δυναμικό, για άλλες χρήσεις.}

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1)α. Για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, που βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του αρμόδιου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία. Οι εισηγήσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Συντονιστή υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος προς εισήγηση, αλλιώς θεωρούνται θετικές. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης αναγνώρισης, καθώς και στις εκκρεμείς διαδικασίες αναγνώρισης, ως προς τη διαθέσιμη παροχή και θερμοκρασία.}

 

6. Στο άρθρο 5 του νόμου 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Προκειμένου να αναγνωριστεί χαρακτηρισμένο γεωθερμικό δυναμικό ή μέρος του ως ιαματικός φυσικός πόρος κατά πρωτεύουσα χρήση, προϋποτίθεται, επιπλέον των όσων ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, σαφής και πλήρως αιτιολογημένος καθορισμός της απαιτούμενης ποσότητας και θερμοκρασίας στην πράξη αναγνώρισης.}

 

7. Στο άρθρο 6 του νόμου 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Από τον νόμο αυτόν δεν θίγονται θέματα κυριότητας γεωθερμικού δυναμικού.}

 

8. Η περίπτωση 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου ή μηχανικού Ορυκτών Πόρων.}

 

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3498/2006 διαγράφονται οι λέξεις την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας.

 

10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.