Νόμος 3498/06 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 24 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης υπέρ Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και κανονισμού κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης όπως:

 

α) Η μετατροπή, η συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων.

 

β) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

γ) Ο κανονισμός κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη διάρκεια του έτους κατάρτισης, την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων και της πρακτικής άσκησης, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων και τον τρόπο καταβολής των διδάκτρων.

 

δ) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

ε) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.