Νόμος 3518/06 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Πόροι του Κλάδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Πόροι του Κλάδου είναι:

 

1. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, που ορίζονται ως εξής:

 

α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992:

 

α)α) Προκειμένου περί μισθωτών, εισφορά του ασφαλισμένου σε ποσοστό 4% του ασφαλιστέου μισθού του κλάδου κύριας σύνταξης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

β)β) Προκειμένου περί ελευθέρων επαγγελματιών, εισφορά του ασφαλισμένου 4% στην ασφαλιστική κλάση που ασφαλίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

 

β. Ασφαλισμένοι μετά την 01-01-1993:

 

α)α) Προκειμένου περί μισθωτών, εισφορά του ασφαλισμένου σε ποσοστό 4% επί ων κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

β)β) Προκειμένου περί ελευθέρων επαγγελματιών, εισφορά του ασφαλισμένου 4% στην ασφαλιστική κλάση που ασφαλίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

 

2. Το μεταφερόμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

3. Το σύνολο των μέχρι την έναρξη λειτουργίας του νέου κλάδου εισφορών που έχουν καταβληθεί για τον κλάδο εφάπαξ βοηθήματος από τους μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένους του Ταμείου.

 

4. Τα ποσά των παραγράφων 2 και 3 μεταφέρονται στον εν λόγω Κλάδο με διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.