Νόμος 3518/06 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Οριοθέτηση υπαγωγής στην ασφάλιση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών, εφόσον είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο Σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. α. Από 01-01-2007, ο αριθμός των δωματίων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003, ορίζεται σε ένδεκα.

 

β. Ιδιοκτήτες έως δέκα ενοικιαζόμενων δωματίων σε όλη την Επικράτεια εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Εφόσον αυτοί ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δεν υπάγονται σε κανέναν από τους δύο πιο πάνω Οργανισμούς.

 

γ. Τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης β' που εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μπορούν να ασφαλίζονται στον Οργανισμό αυτό προαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του περί υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως ισχύει, οπότε παύει να ισχύει η ασφάλιση στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

3. Χρόνος προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές εντός του απαιτούμενου εξαμήνου και έχει απολεσθεί ο χρόνος αυτός, μπορεί να αναγνωρισθεί προαιρετικά με υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

 

4. Από 01-01-2007 για τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που κατοικούν μόνιμα σε περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 118 του νόμου 2238/1994, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και ασκούν την δραστηριότητα τους σε αυτές, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003.

 

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή και στην παρούσα παράγραφο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.