Νόμος 3649/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Οργανισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζεται ο οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με τον οργανισμό αυτόν, μπορεί και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις να:

 

α. Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και συνιστώνται νέες υπηρεσίες.

 

β. Συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού και καθορίζεται η κατανομή τους κατά κλάδο και ειδικότητα.

 

γ. Καθορίζονται ο κλάδος και ο τίτλος των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο τρόπος της πλήρωσης των θέσεων αυτών, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όργανα και η διαδικασία διορισμού και τοποθέτησης των προσώπων αυτών, οι Αρμοδιότητες τους και τα καθήκοντα τους, η αναπλήρωση τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

 

δ. Καθορίζονται ο αριθμός, ο κλάδος, ο βαθμός και η ειδικότητα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που απαιτείται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλογής και παραμονής τους στην Υπηρεσία και ρυθμίζεται γενικότερα η υπηρεσιακή τους κατάσταση, κατόπιν προτάσεως των συναρμόδιων Υπουργών.

 

ε. Καθορίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας και ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου, ως και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων του προσωπικού που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 28 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να θεσπίζονται ηθικά κίνητρα για την εξασφάλιση ικανού προσωπικού στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.