Νόμος 4033/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επίδομα που χορηγήθηκε στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά τις εκλογικές περιόδους των εθνικών εκλογών της 07-03-2004, των ευρωεκλογών της 13-06-2004, των δημοτικών - νομαρχιακών εκλογών της 15-10-2006 και των εθνικών εκλογών της 16-09-2007 για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήματος.

 

2. Στο μόνο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 3922/2011 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 35/Α/2011) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας και πληρωμής των προμηθειών, επισκευών και συντηρήσεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α/1992) μετά την περίπτωση ε' αντικαθίσταται η περίπτωση στ' και προστίθεται περίπτωση ζ' αναριθμούμενης της περίπτωσης ζ' σε η' ως ακολούθως:

 

{στ. Οι Υποστράτηγοι του 60ου έτους

ζ. Οι Αντιστράτηγοι του 61ου έτους

η. Ο Αντιστράτηγος - Αρχηγός του 62ου.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 305/1992 (ΦΕΚ 152/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Σώματος το όριο ηλικίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο αυξάνεται κατά 2 έτη πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών για τους οποίους αυξάνεται κατά 5 έτη.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας μπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία.}

 

7. Στους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που αποστρατεύθηκαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ο βαθμός του Στρατηγού Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος κατά περίπτωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

8. α. Για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και λειτουργίας υποδομών και για θέματα παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων, απολύτως αναγκαίων για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδοχής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τους νόμιμους τύπους στη χώρα και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστημα έως και της 31-12-2016 λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-11-2005 (ΦΕΚ 64/Α/2007), είναι δυνατή στις σχετικές δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρμογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

 

Η προαναφερόμενη διαδικασία ισχύει για τα θέματα συμβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία των ως άνω προβλεπομένων, υπό εδάφιο 1, υποδομών και υπηρεσιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

9. Στο άρθρο 10 του νόμου 3649/2008 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39/Α/2008) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως:

 

{3. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση δ' του νόμου 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009) και ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

4. Η πρόσληψη των πολιτικών υπαλλήλων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γίνεται με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων τους, από Έλληνες πολίτες, καθώς και όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια 5 τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.}

 

10. Στο άρθρο 11 του νόμου 3649/2008 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39/Α/2008) η παράγραφος 1 εδάφιο β' αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού και καθορίζεται η κατανομή τους κατά κλάδο και ειδικότητα.}

 

11. Προστίθεται άρθρο 11Α στο νόμο 3649/2008 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39/Α/2008) ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 11Α

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (γενικά, ειδικά και πρόσθετα) των υποψήφιων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού, η μοριοδότησή τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την επιλογή, πρόσληψη και κατάταξη τους, η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και της αρμόδιας προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων επιτροπής, οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την επιλογή, πρόσληψη, κατάταξη και εκπαίδευση τους.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και προκηρύσσονται οι προς πλήρωση θέσεις, ο αριθμός αυτών κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο τρόπος υπολογισμού μορίων, η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και διοριστέων, ο τρόπος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον τρόπο διενέργειας των δοκιμασιών προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων.}

 

12. Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 3686/2008 (ΦΕΚ 158/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Το χρονικό όριο των 5 ετών, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5, δεν ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό που προέρχεται από συνοριακούς φύλακες και μετατίθεται, αποσπάται ή μετακινείται ύστερα από αίτηση του σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α' Δωδεκανήσου και Β' Δωδεκανήσου. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ορίζονται και άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις όπου επιτρέπεται η απόσπαση, μετακίνηση ή μετάθεση του εν λόγω προσωπικού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.