Νόμος 3649/08 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπηρεσιακό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των πολιτικών υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α. Τον Υποδιοικητή, που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον άλλο Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, με απόφαση του Διοικητή

 

β. Δύο μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, από τους έχοντες το μεγαλύτερο βαθμό, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, της ίδιας κατηγορίας και βαθμού, από τον Διοικητή.

 

γ. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των πολιτικών υπαλλήλων με βαθμό Α' οι οποίοι θα εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία του συνόλου του πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εκλογής των ως άνω εκπροσώπων. Η εκλογή των εκπροσώπων αυτών διενεργείται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι την εκλογή των εκπροσώπων κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να λειτουργεί με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πολιτικών υπαλλήλων οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

2. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίσταται ο πρόεδρος και δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Στο Συμβούλιο εισηγείται το μέλος που ορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος. Χρέη εισηγητή μπορεί να ασκήσει και ο πρόεδρος.

 

3. Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί μόνιμος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή.

 

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ασκεί και χρέη Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τις Αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Το Συμβούλιο αυτό αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις του προσβάλλονται μόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.