Νόμος 3649/08 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μεταθέσεις - αποσπάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ενεργούνται κατά τους θερινούς μήνες. Μεταθέσεις για λόγους που αναφέρονται στο συμφέρον της Υπηρεσίας διενεργούνται σε οποιονδήποτε χρόνο, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες διενέργειας των μεταθέσεων ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

2. Δεν επιτρέπεται μετάθεση των υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση των ιδίων και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης.

 

3. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του πολιτικού προσωπικού της, με εξαίρεση τη συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συμβιών, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το άρθρο 48 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002). Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ή του φορέα, από τον οποίο αποσπάται.

 

5. Οι πράξεις διορισμού, μετάταξης, μετάθεσης και κάθε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής οποιασδήποτε φύσεως ή κατηγορίας, που αφορούν στο προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.