Νόμος 3649/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

 

2. Οι προμήθειες και η παροχή υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995). Κατ' εξαίρεση, οι προμήθειες και οι παροχές υπηρεσιών για τον εξοπλισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που, με απόφαση του Διοικητή της, εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων γ', δ' και ε' της περίπτωσης II της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995, διενεργούνται με βάση ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

3. Οι μισθώσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί στεγάσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών της Μονάδων και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

Οι συμβάσεις των μισθώσεων υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Περιφερειακής Μονάδας, που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η χρήση από την Υπηρεσία ακινήτου, που μισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών της, πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.