Νόμος 3649/08 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της μεταναστευτικής πολιτικής και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της Προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development - GFMD), μπορεί, κατά τις οικείες διατάξεις, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με εταίρους Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπούς οργανισμούς, να μεταφέρει πιστώσεις ή να επιχορηγεί τους ανωτέρω εταίρους από τον προϋπολογισμό εξόδων του (ειδικός φορέας ΟΤ110 και ΚΑΕ 3299). Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους προαναφερόμενους εταίρους τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρμογή των σχετικών δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο στο πλαίσιο της προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development - GFMD). Διάθεση της επιχορήγησης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή.

 

2. Για την προετοιμασία και τη διοργάνωση του ανωτέρω 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ, είναι δυνατή η παροχή χορηγιών εκ μέρους κρατών, διεθνών οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

 

Η αποδοχή της χορηγίας γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και το αντίστοιχο ποσό εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (ειδικός φορέας 07 - 110). Εάν η χορηγία προέρχεται από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το αντίστοιχο ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών του ισολογισμού αντίστοιχα.

 

3. α. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 234/2007 (ΦΕΚ 272/Α/2007), όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης νοείται, αντί αυτής η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 15 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτήν, όταν η άδεια διαμονής χορηγείται ή ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή με κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του παρόντος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:

 

α. Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.

 

β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή αυτού.

 

γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή αυτού. Στην Επιτροπή Μετανάστευσης συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς και υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης ως γραμματέας με τους αναπληρωτές αυτών.

 

Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή επιλαμβάνεται με βάση το άρθρο 84 παράγραφος 1 εδάφιο γ' του νόμου 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 εδάφιο α του νόμου 3536/2007, στη συγκρότηση της προστίθενται 2 επιπλέον μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και το άλλο είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, με τους αναπληρωτές αυτών. Εισηγητής, με δικαίωμα ψήφου, είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης ως γραμματέας, με τον αναπληρωτή αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.