Προεδρικό διάταγμα 234/07

ΠΔ 234/2007: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 234/2007: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, (ΦΕΚ 272/Α/2007), 05-12-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

β. Του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 205/2007 Συγχώνευση Υπουργείων (ΦΕΚ 231/Α/2007).

 

γ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν 42362/Υ252/28-09-2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/Β/2007).

 

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 40.000 € περίπου, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται, κατ' έτος, προς τούτο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΦ 07-110 / ΚΑΕ ομάδων 0200, 0800).

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ258/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και βασική διάρθρωση

Άρθρο 3: Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 4: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 5: Ορισμός προϊσταμένων

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-12-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.