Νόμος 3649/08 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ασκεί τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:

 

1. Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Εσωτερικών και τους καθ' ύλην συναρμόδιους Υπουργούς για την πρόληψη ή αποτροπή απειλής της εθνικής ασφάλειας ή του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας.

 

2. Αναζητεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, κυρίως για θέματα που αφορούν στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στους τομείς της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ανθρωπίνων μελών, όπλων, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, ιδίως πυρηνικών, ραδιοβιολογικών και χημικών, καθώς και για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

3. Συντονίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της Χώρας στον τομέα συλλογής και διάθεσης των πληροφοριών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Αποστολής της. Παράλληλα, συνεργάζεται και ενημερώνει τη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και τις υπηρεσίες πληροφοριών των Επιτελείων που εποπτεύονται από αυτήν, για θέματα της αρμοδιότητας τους.

 

4. Μεριμνά για την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της Χώρας δραστηριότητας.

 

5. Παρέχει στα αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων συλλογικά όργανα του Κράτους την αναγκαία πληροφοριακή συνδρομή για την επιτέλεση της αποστολής τους.

 

6. Παρέχει στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την εντός των ορίων της αρμοδιότητας της, πληροφοριακή υποστήριξη, που είναι αναγκαία για την επιχειρησιακή σχεδίαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

 

7. Αποτελεί Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών και μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 325/2003 (ΦΕΚ 273/Α/2003), για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών. Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

8. Ορίζεται ως η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μεριμνά για την πρόληψη και τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 325/2003.

 

9. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς με τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της. Για την προαγωγή του έργου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον εκσυγχρονισμό των εργασιών της και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της με τους ανωτέρω φορείς:

 

(α) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μπορεί να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς της παραγράφου 1, ιδίως δε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα μνημόνια συνεργασίας προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι όροι της εκάστοτε συνεργασίας.

 

(β) Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορούν να συστήνονται ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και από μέλη προτεινόμενα από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα. Στα μέλη αυτών των ομάδων εργασίας δεν παρέχεται πρόσθετη αμοιβή.

 

(γ) Ανεξάρτητα από την κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύσταση ομάδων εργασίας, με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορεί να ορίζεται μέλος του προσωπικού της ως σύνδεσμος με έναν ή περισσότερους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος και μεριμνά για την αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων και τον συντονισμό των δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μεταξύ των φορέων, μνημόνιο συνεργασίας και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

(δ) Τα μνημόνια συνεργασίας και οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

10. Συντάσσει, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, πληροφοριακά δελτία, μελέτες και εκθέσεις τις οποίες και διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.