Νόμος 4625/19 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Τροποποίηση του νόμου 3649/2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

{9. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς με τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της. Για την προαγωγή του έργου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον εκσυγχρονισμό των εργασιών της και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της με τους ανωτέρω φορείς:

 

(α) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μπορεί να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς της παραγράφου 1, ιδίως δε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα μνημόνια συνεργασίας προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι όροι της εκάστοτε συνεργασίας.

 

(β) Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορούν να συστήνονται ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και από μέλη προτεινόμενα από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα. Στα μέλη αυτών των ομάδων εργασίας δεν παρέχεται πρόσθετη αμοιβή.

 

(γ) Ανεξάρτητα από την κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύσταση ομάδων εργασίας, με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορεί να ορίζεται μέλος του προσωπικού της ως σύνδεσμος με έναν ή περισσότερους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος και μεριμνά για την αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων και τον συντονισμό των δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μεταξύ των φορέων, μνημόνιο συνεργασίας και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 

(δ) Τα μνημόνια συνεργασίας και οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3649/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απαιτείται η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δεκαετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.