Νόμος 3649/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητής - Υποδιοικητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προΐσταται ο Διοικητής.

 

2. Ο Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

3. Για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απαιτείται η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δεκαετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση. Ως Διοικητής μπορεί να ορισθεί και δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

4. Τον Διοικητή βοηθούν στο έργο του τρεις Υποδιοικητές. Οι Υποδιοικητές είναι μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 2ο και διορίζονται και παύονται ελεύθερα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για το διορισμό σε θέση Υποδιοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απαιτούνται προσόντα ανάλογα με αυτά του Διοικητή. Καθήκοντα Υποδιοικητών μπορεί να ανατίθενται και σε δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 113 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

5. Σε περίπτωση που διορίζεται σε θέση Διοικητή ή Υποδιοικητή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων στην κύρια θέση του, στην οποία επανέρχεται αυτοδικαίως μετά την απαλλαγή από τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

 

6. Ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ασκεί τη διοίκηση της Υπηρεσίας, καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο της και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εσωτερικών για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

7. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε στην οργανική του θέση ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι Αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητή και των Υποδιοικητών και ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης αυτών σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους.

 

9. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές μπορούν με απόφασή τους, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα της αρμοδιότητάς τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

10. Οι αποφάσεις των παραγράφων 8 και 9 δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.