Νόμος 3697/08

Ν3697/2008: Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3697/2008: Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 194/Α/2008), 25-09-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Κατάργηση ειδικών λογαριασμών - ενσωμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό

 

Άρθρο 1: Ειδικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 2: Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών

Άρθρο 3: Εξαιρέσεις

Άρθρο 4: Όροι λειτουργίας διατηρούμενων Ειδικών Λογαριασμών - Έλεγχος δαπανών αυτών

Άρθρο 5: Απαγόρευση σύστασης νέων ειδικών λογαριασμών

 

Μέρος Β: Ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών των φορέων γενικής κυβέρνησης

 

Άρθρο 8: Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 9: Εποπτεία - Κυρώσεις

Άρθρο 11: Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

Άρθρο 12: Υποβολή οικονομικών στοιχείων

Άρθρο 13: Υποστήριξη Επιτροπής

 

Μέρος Γ: Μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, κοινοπραξιών, κ.λ.π.

 

Άρθρο 14: Φορολογικές κλίμακες

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 

Άρθρο 16: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 17: Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 18: Φορολογία μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων

Άρθρο 19: Μείωση συντελεστών φόρου και αύξηση συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Άρθρο 20: Φορολογία μερισμάτων που εισπράττουν τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λ.π.

Άρθρο 21: Κατάργηση φόρου σε πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 22: Φόρος προστιθέμενης αξίας

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Άρθρο 23: Τρόπος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 24: Υπαγόμενες οφειλές στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 25: Αποτελέσματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 26: Ειδικά θέματα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 29: Παράταση της παραγραφής

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Ενιαίο τέλος ακινήτων

Άρθρο 31: Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 32: Ειδικά συνεργεία προληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικών διατάξεων

 

Μέρος Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις διατάξεων περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Άρθρο 34: Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-09-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.