Νόμος 3697/08 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις διατάξεων περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Οι περαιτέρω τροποποιήσεις των καταστατικών των δημοσίων επιχειρήσεων διέπονται αποκλειστικά από τις ρυθμίσεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), όπως ισχύει.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{9. Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3429/2005, προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

{γ) τον Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται έγκριση του με απόφαση Υπουργού.}

 

4. Στο άρθρο 6 του νόμου 3429/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6) Η υποβολή από κάθε δημόσια επιχείρηση προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών απολογιστικών στοιχείων και στοιχείων απασχόλησης, ανά τρίμηνο, καθώς και η υποβολή, κατ' έτος και ανά τριετία, επιχειρησιακού σχεδίου προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και η συνακόλουθη έγκριση του, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δημόσια επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών. Στα υποβαλλόμενα ως άνω Επιχειρησιακά σχέδια οφείλει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής για τις θέσεις εργασίας που προτείνονται και ο τρόπος κάλυψης των σχετικών υποχρεώσεων.}

 

5. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) διαμορφώνεται η πολιτική προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου) από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με αντικείμενο την παροχή έγκρισης για την πρόσληψη, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμμετέχουν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.}

 

6. Στο άρθρο 13 του νόμου 3429/2005 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως ακολούθως:

 

{5) Οι διατάξεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) δεν εφαρμόζονται για την πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 6, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, από τις δημόσιες επιχειρήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β', στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου.

 

6) Το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης δύναται να στελεχώνει τις θέσεις διευθυντών και γενικών διευθυντών που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της εταιρείας, επιλέγοντας εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη είτε από το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης είτε εκτός αυτού, με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας.}

 

7. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995) δεν εφαρμόζονται επί των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες λήψης δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 110 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.