Νόμος 3756/09 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος για τις χρήσεις 2008 και 2009, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008), η διανομή περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.

 

Οι μετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται από επαναγορά. Στις ανωτέρω διατάξεις δεν περιλαμβάνεται η απόδοση των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδώσει προς το εξωτερικό τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010).

 

2. Για το χρονικό διάστημα συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας του νόμου 3723/2008, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την επαναγορά προνομιούχων ιδίων μετοχών που έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιμες, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 17Β του ίδιου ως άνω νόμου (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012).

 

3. Η προθεσμία λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3723/2008, παρατείνεται έως 19-05-2009, προκειμένου για συμπληρωματικές αποφάσεις αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου όπως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεση του στη Βουλή των Ελλήνων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.