Νόμος 3756/09 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1988


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5Α του νόμου 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται επί της αξίας των προϊόντων τούτων, όπως αυτή καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο 4.

 

Ειδικότερα η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για μια κατηγορία προϊόντων ή για ένα μόνο είδος προϊόντων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με πόρισμα αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται προς το σκοπό αυτόν, ορίζονται τα κατώτερα και ανώτερα όρια διακύμανσης του ύψους της εισφοράς, κατά περιοχές και ασφαλιστικό αντικείμενο, με βάση τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε ζώνες ορισμένων περιοχών και προϊόντων στη χώρα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.