Νόμος 3801/09 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή.

 

β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.}

 

2. Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν την απασχόληση τους στον ίδιο φορέα μετά τη συνταξιοδότηση τους, αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ως την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα στο ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται διαζευκτικά και ύστερα από επιλογή του οι αντίστοιχες αποδοχές ή η σύνταξη του.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007) και του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007) προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως ακολούθως:

 

{5. Επιτρέπεται στον υπάλληλο η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως (ΔΧ) αυτοκινήτου μόνο με εκμίσθωση και με την προϋπόθεση να απέκτησε τούτο αποκλειστικά είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής.}

 

5. Το επίδομα πληροφορικής, το οποίο καταβλήθηκε από 01-01-1997, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) και, ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται νομίμως καταβληθέν και δεν αναζητείται. Ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιστροφής καταβληθέντων σε συμμόρφωση προς σχετικές καταλογιστικές πράξεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

6. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), όπως συμπληρώθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και των παραγράφων 1, 2 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997). Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.