Νόμος 2738/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1759/1988 και της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 2190/1994 υπάγεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές και το προσωπικό που είχε προσληφθεί από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1057/1980, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της αρχικής σύμβασης πρόσληψης ή της μετέπειτα παράτασης ή ανανέωσής της.

 

2. Για την κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2266/1994, αρκεί για τους υπαγόμενους στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, η ύπαρξη σχέσης εργασίας με την έννοια της πραγματικής απασχόλησης και για τους υπαγόμενους στην παράγραφο 4, η παροχή στην πραγματικότητα εξαρτημένης εργασίας και η εξυπηρέτηση πάγιων και διαρκών αναγκών της υπηρεσίας, ανεξάρτητα του αν για τη σύναψη των συμβάσεων έργου δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1735/1987 ή άλλων ειδικών διατάξεων. Γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου για την κατάταξη απαιτείται μόνον εκεί όπου ο νόμος το αναφέρει ρητά. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 για πρόσληψη σε ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν σε κάθε περίπτωση απολυθέντων με το άρθρο 44 του νόμου 1882/1990, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την απόλυσή τους δεν είχαν καταλάβει άλλη θέση τακτικού προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων κατ' εκτίμηση των αναγκών της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τα τυπικά τους προσόντα και την ειδικότητα που είχαν στον προηγούμενο φορέα απασχόλησής τους. Η νομιμότητα πρόσληψης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994, δεν επηρεάζεται από την έλλειψη κατανομής των οργανικών θέσεων στις επί μέρους υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον οι θέσεις αυτές υπάρχουν στους οικείους κλάδους.

 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ρητώς ότι για το διορισμό σε συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητα οποιασδήποτε κατηγορίας αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία ή αντί του οικείου τίτλου σπουδών άλλης ειδικότητας και ορισμένη ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης, τα προσόντα αυτά ισχύουν και για την κάλυψη των θέσεων με μετάταξη κατά τις κείμενες διατάξεις. Μετατάξεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου είναι νόμιμες.

 

5. α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων φορέων, που κατά τη μονιμοποίηση του διατήρησε το ασφαλιστικό καθεστώς του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία την 1η του επόμενου από την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης μήνα, εκτός εάν στο μεταξύ συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την αυτοδίκαιη απόλυση όπως κάθε φορά προβλέπεται, οπότε και αποχωρεί την ημερομηνία αυτή.

 

β. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύριας ασφάλισης κοινοποιούν υποχρεωτικά την πράξη συνταξιοδότησης στον τελευταίο εργοδότη του συνταξιοδοτούμενου, όταν αυτός είναι το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζονται κατά κλάδους και ειδικότητες τα προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και βαθμίδας και των λοιπών φορέων του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως ισχύουν κάθε φορά. Με τα διατάγματα αυτά μπορεί να καθορίζονται το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ως προσόν διορισμού σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και πρόσθετα προσόντα, όπως ιδίως η γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο ή κατώτερο του αρίστου, σε ορισμένους κλάδους ή ειδικότητες και η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή για όλους ή ορισμένους μόνο κλάδους ή ειδικότητες των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Πρόσθετα προσόντα μπορεί επίσης να ορίζονται για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες, με τους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ή με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι επίσης δυνατόν να περιορίζονται για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που απαιτούνται σύμφωνα με τα διατάγματα ή τους κανονισμούς ή τους οργανισμούς, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί.

 

Με τα ανωτέρω διατάγματα μπορεί να ορίζεται ότι τα προσόντα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 μπορεί να καθορίζονται με τους οικείους κανονισμούς.

 

Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1 του νόμου 3068/2002, ολοκληρώνεται και χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις για τη θέση τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι υπάλληλοι που περατώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης προηγούνται των λοιπών υπαλλήλων του κλάδου τους κατά την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή και μεταξύ τους κατά τη σειρά αποφοίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν σε υψηλό βαθμό και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα αξιολόγησης.}

 

8. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η έναρξη λειτουργίας της Αρχής ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος για τον κανονισμό λειτουργίας της Αρχής και στελέχωση των υπηρεσιών της, που ανακοινώνεται από το Συνήγορο του Πολίτη στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2477/1997 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στους υπαλλήλους που μπορούν να αποσπασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) στο Συνήγορο του Πολίτη περιλαμβάνονται μέχρι και τρεις (3) εκπαιδευτικοί. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν.}

 

10. Για την εφαρμογή του άρθρου 82 παράγραφος 2 και του άρθρου δεύτερου παράγραφος 3 (Μεταβατικές διατάξεις) του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), η υπηρεσία των αποσπασμένων Επιθεωρητών - Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του νόμου [Ν] 2477/1997, καθώς και η προϋπηρεσία αυτών στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης των νόμων [Ν] 1735/1987, 1892/1990, [Ν] 1943/1991 και [Ν] 2266/1994, λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου τμήματος. Η θητεία των Επιθεωρητών - Ελεγκτών στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις αυτών για την προαγωγή ή την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τα λοιπά σώματα επιθεωρητών του Δημοσίου, καθώς και για τους διατελέσαντες επιθεωρητές σε τέτοια σώματα.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για την υπηρεσία των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), για την καταβολή στους μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις για μεταθέσεις εξόδων και αποζημιώσεων, καθώς και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ισχύ του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).

 

12. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 13 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992) απόσπαση μέχρι δύο (2) υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης που εδρεύει στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, μπορεί να παρατείνεται για 1 έτος από τη λήξη της, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού.

 

13. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για την κάλυψη αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων ειδικοτήτων που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987 (ΦΕΚ 11/Α/1987) και [ΠΔ] 22/1990 (ΦΕΚ 7/Α/1990) η ονομασία του κλάδου είναι αντίστοιχη της κατηγορίας και της ειδικότητας του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

 

14. Μόνιμοι υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, που ασκούν καθήκοντα Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών, μπορούν να μεταταγούν, με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

15. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέσεις διορισμένου Νομάρχη κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1235/1982 ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις των νόμων [Ν] 1622/1986 και 2503/1997 ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Γενικού Γραμματέα προϊσταμένου Γενικής Γραμματείας ή Ειδικού Γραμματέα κατά τις διατάξεις του νόμου 1558/1985, υπαλλήλων και λειτουργών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί πριν από την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 65/Α/1990), συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος ή καθηκόντων υποδιευθυντή ή καθηκόντων διευθυντή, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξή τους στο βαθμό του υποδιευθυντή, του διευθυντή ή του γενικού διευθυντή, αντίστοιχα. Ο υπολογισμός του ανωτέρω χρόνου γίνεται μία μόνο φορά κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου.

 

16. Οι Γενικοί Διευθυντές των αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών εξομοιώνονται με Γενικούς Διευθυντές κεντρικών υπηρεσιών Υπουργείων.

 

17. Ο χρόνος διάρκειας των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2683/1999 αποσπάσεων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του ανωτέρω νόμου, υπολογιζόμενος από την έναρξη της απόσπασης.

 

18. Για την εφαρμογή του άρθρου 108 παράγραφος 4 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 2594/1998, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή και όσοι από τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις.

 

19. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2683/1999 έχουν εφαρμογή και σε όσους συμπληρώνουν μέχρι 31-12-1999 τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.