Νόμος 3801/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ο Δήμαρχος που παραιτείται μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούληση του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησης του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία που γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του από το αξίωμα του Δημάρχου.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του νόμου 3463/2006 αναριθμείται σε παράγραφος 7, προστίθεται δε παράγραφος 6 που έχει ως ακολούθως:

 

{6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει νέα, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 139 του νόμου 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), προστίθεται περίπτωση 9)α)iii ως εξής:

 

{iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο, προκειμένου για τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τα οποία λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 248 του νόμου 3463/2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.