Νόμος 3845/10 - Άρθρο p2

Παράρτημα II


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο σχέδιο νόμου Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κράτη Μέλη της ζώνης του € και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

 

Statement on the support to Greece by Euro area Members States

 

Following the statement by the Heads of State and Government of the Euro area on 25 March, Euro area Members States have agreed upon the terms of the financial support that will be given to Greece, when needed, to safeguard financial stability in the Euro area as a whole.

 

Euro area Members States are ready to provide financing via bilateral loans centrally pooled by the European Commission as part of a package including International Monetary Fund financing.

 

The Commission, in liaison with the ECB, will start working on Monday April 12th, with the International Monetary Fund and the Greek authorities on a joint programme (including amounts and conditionality, building on the recommendations adopted by the Ecofin Council in February). In parallel, Euro area Members States will engage the necessary steps, at national level, in order to be able to deliver a swift assistance to Greece.

 

Euro area Member States will decide the activation of the support when needed and disbursements will be decided by participating Member States.

 

The programme will cover a three-year period. The euro area Member States are ready to contribute for their part up to € 30 billion in the first year to cover financing needs in a joint programme to be designed with and co-financed by the IMF. Financial support for the following years will be decided upon the agreement of the joint programme.

 

In order to set incentives for Greece to return to market financing, Euro area Members States loans will be granted on non-concessional interest rates, The pricing formula used by the IMF is an appropriate benchmark for setting Euro area Members States bilateral loan conditions, albeit with some adjustments. Variable-rate loans will be based on 3-month Euribor. Fixed-rate loans will be based upon the rates corresponding to Euribor swap rates for the relevant maturities. A charge of 300 basis points will be applied. A further 100 basis points are charged for amounts outstanding for more than 3 years. In conformity with IMF charges, a one-off service fee of maximum 50 basis points will be charged to cover operational costs.

 

For instance, as of April 9th, for a three year fixed-rate loan granted to Greece, the rate would be around 5%.

 

The Eurogroup is confident that the determined efforts of the Greek authorities and of its European Partners will allow to overcome the fiscal and structural challenges of the Greek economy. In this context, the Eurogroup welcomes the budget execution in the first months of the year, which shows that the measures taken so far are bearing fruit.

 

Βρυξέλλες, 11-04-2010

 

Δήλωση για την στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

 

Σε συνέχεια της δήλωσης των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 25ης Μαρτίου, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης έχουν συμφωνήσει για τους όρους της χρηματοδοτικής στήριξης, η οποία θα δοθεί στην Ελλάδα, όποτε παραστεί ανάγκη, για να διαφυλάξουν την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη, ως σύνολο.

 

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης είναι έτοιμα να παράσχουν χρηματοδότηση μέσω διμερών δανείων με κεντρική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος ενός πακέτου, που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να εργάζεται από τη Δευτέρα 12 Απριλίου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις Ελληνικές Αρχές σε ένα κοινό πρόγραμμα (που περιλαμβάνει ποσά και όρους, επί τη βάσει των συστάσεων που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών - ECOFIN του Φεβρουαρίου). Παράλληλα, τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα, σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να είναι σε θέση να επιδώσουν άμεση βοήθεια στην Ελλάδα.

 

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα αποφασίσουν την ενεργοποίηση της στήριξης όποτε χρειαστεί και οι εκταμιεύσεις θα αποφασιστούν από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

 

Το πρόγραμμα θα καλύπτει μια περίοδο τριών ετών. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης είναι έτοιμα να συνεισφέρουν από την πλευρά τους 30 δις € για τον πρώτο χρόνο για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες ενός κοινού προγράμματος το οποίο θα σχεδιασθεί από κοινού και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η χρηματοδοτική στήριξη για τα επόμενα χρόνια θα αποφασισθεί με βάση τη συμφωνία για το κοινό πρόγραμμα.

 

Προκειμένου να τεθούν τα κίνητρα για την Ελλάδα να επιστρέψει στη χρηματοδότηση των αγορών, τα δάνεια από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα χορηγηθούν με μη προνομιακά επιτόκια. Η μέθοδος τιμολόγησης που χρησιμοποιείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί το κατάλληλο σημείο αναφοράς προκειμένου να τεθούν οι όροι των διμερών δανείων των κρατών μελών της Ευρωζώνης, ενδεχομένως με κάποιες αναπροσαρμογές. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο θα βασισθούν στο τρίμηνο Euribor.

 

Δάνεια με σταθερό επιτόκιο θα βασισθούν στα επιτόκια που αναλογούν στα επιτόκια του Euribor swap για τις αντίστοιχες διάρκειες. Πρόκειται να εφαρμοσθεί χρέωση που ανέρχεται στις 300 μονάδες βάσης. Χρέωση επιπλέον 100 μονάδων βάσης θα ισχύσει για ποσά με διάρκεια άνω των 3 ετών. Σε συμφωνία με τις χρεώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. εφάπαξ ποσό αμοιβής για υπηρεσίες στις 50 μονάδες βάσης θα χρεωθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

 

Για παράδειγμα, την 9η Απριλίου, για ένα τριετές δάνειο σταθερού επιτοκίου χορηγούμενου στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα ανερχόταν στο 5% περίπου.

 

To Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι οι αποφασιστικές προσπάθειες των Ελληνικών Αρχών και των Ευρωπαίων Εταίρων της θα επιτρέψουν να ξεπεραστούν οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις της Ελληνικής Οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, Eurogroup χαιρετίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, το οποίο καταδεικνύει ότι τα ληφθέντα μέχρι σήμερα μέτρα αποδίδουν καρπούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.