Νόμος 3891/10 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 41/2005 για σιδηροδρομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τηρούν και δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και ισολογισμούς ή ετήσιες καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και μεταφοράς φορτίου. Τα κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ως υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας ή οποιασδήποτε δημόσιας επιδότησης, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στους σχετικούς λογαριασμούς και να μην μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.}

 

2. Στο άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Η συμφωνία της προηγούμενης παραγράφου συνάπτεται μέχρι την 31-03-2011 το αργότερο. Με τη συμφωνία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:

 

α) Το εύρος της συμφωνίας σχετικά με την υποδομή και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής Υποδομής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου. Πρέπει να καλύπτονται όλες οι πτυχές της ανάπτυξης υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο.

 

β) Το ποσό των συμφωνηθέντων πληρωμών ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής Υποδομής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου, στη συντήρηση, στην κατασκευή νέας υποδομής και στην αντιμετώπιση της ήδη εκκρεμούσας συντήρησης.

 

γ) Οι στόχοι απόδοσης με επίκεντρο τον καταναλωτή, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που περιλαμβάνουν:

 

i) απόδοση των συρμών και ικανοποίηση των καταναλωτών,

ii) δυνατότητα δικτύου,

iii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,

iv) βαθμό δραστηριότητας,

v) επίπεδα ασφάλειας και

vi) περιβαλλοντική προστασία.

 

δ) Η ποσότητα της πιθανής εκκρεμούσας συντήρησης, η επιτρεπόμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της και τα περιουσιακά στοιχεία που θα διαχωρισθούν από τη χρήση και θα επιφέρουν ως αποτέλεσμα οικονομική εκροή.

 

ε) Τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους της υποδομής.

 

στ) Οι ελάχιστες υποχρεώσεις αναφοράς από το Διαχειριστή Υποδομής σε επίπεδο συχνότητας και περιεχομένου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως.

 

ζ) Ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των περικοπών δαπανών αντικατοπτρίζεται σε όφελος των καταναλωτών υπό τη μορφή μείωσης τιμών.

 

η) Η συμφωνημένη διάρκεια της συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι συγχρονισμένη και σύμφωνη με τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, των δεσμεύσεων ή της άδειας του Διαχειριστή Υποδομής, και με το πλαίσιο κοστολόγησης και κανόνων που τίθεται από το Κράτος.

 

θ) Κανόνες για την αντιμετώπιση μεγάλων αναταραχών λειτουργίας και επειγουσών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις απεργιών, μίας πρόωρης διακοπής και πληροφόρησης των χρηστών και

 

ι) Μέτρα που θα ληφθούν εάν οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν προϋποθέσεις και διαδικασίες για επαναδιαπραγμάτευση και πρόωρη διακοπή, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου του ρυθμιστικού φορέα.

 

5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών και προσδιορίζεται ειδικότερα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί κατά το νόμο 3429/2005.}

 

3. Στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Το σύστημα επιδόσεων θεσπίζεται μέχρι την 31-03-2011 το αργότερο.}

 

4. Στο παράρτημα III του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:

 

{4. Πρότυπο σύμβασης πρόσβασης, ως παράρτημα I.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.