Νόμος 3918/11 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αναδιάρθρωση της


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3172/2003 Οργάνωση - Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 197/Α/2003), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής.

β. Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

γ. Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

δ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας.

ε. Διεύθυνση Διατροφής.

στ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων.

ζ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία.

η. Διεύθυνση Άθλησης για όλους.

θ. Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής.}

 

3. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3370/2005 Οργάνωση - Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 176/Α/2005), προστίθενται εννέα συνεχόμενες παράγραφοι με αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, ως εξής:

 

{5. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Επιδημιολογίας Νοσημάτων, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000).

 

β. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000), πλην των αρμοδιοτήτων με τους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31.

 

γ. Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο στοιχείο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000).

 

δ. Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στους αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20 και 31 του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) και στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).

 

ε. Τμήμα Σχολικής Υγείας, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997). Της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής και των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) προΐστανται υπάλληλοι συμφώνως προς το άρθρο 117 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000). Του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας (δ) προΐσταται ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιατρών ειδικοτήτων με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και επί ελλείψει αυτού, ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων. Του Τμήματος Σχολικής Υγείας (ε) προΐσταται ιατρός δημόσιας υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, με βαθμό Διευθυντή ή Α'. Η στελέχωση των Τμημάτων Επιδημιολογίας Νοσημάτων (α), Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (β) και Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας (γ) ορίζεται στο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000). Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας (δ) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2 υπάλληλοι), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Σχολικής Υγείας (ε) στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (2 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής (2 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας (1 υπάλληλος) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος).

 

6. Η διάρθρωση της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος σε Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών ορίζονται στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000). Οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής ορίζονται συμφώνως προς το άρθρο 117 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000). Ο τρόπος στελέχωσης των Τμημάτων ορίζεται στο Παράρτημα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (ΠΣΥΜ) σε θέσεις προσωπικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000).

 

7. Η Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) το σχεδιασμό και την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για την συνεχή προαγωγή και βελτίωση της δημόσιας υγείας.

 

β)β) τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής και την συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

γ)γ) τη σταθερή καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση του παραγόμενου έργου των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

δ)δ) την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει συγκεκριμένων στόχων.

 

ε)ε) την υποστήριξη προληπτικών προγραμμάτων των υπηρεσιών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

στ)στ) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των λειτουργών δημόσιας υγείας.

 

ζ)ζ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων για ζητήματα δημόσιας υγείας.

 

η)η) την επεξεργασία εισηγήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διεθνείς συναντήσεις και οργανισμούς σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

 

β. Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) τη σύνταξη του Χάρτη Υγείας της Χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 3172/2003 Οργάνωση - Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 197/Α/2003),

 

β)β) την καταγραφή και μέτρηση του επιπέδου υγείας των πολιτών,

 

γ)γ) την εκτίμηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο εκείνες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσο και εκείνες που παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις,

 

δ)δ) την καταγραφή και παρακολούθηση των δημογραφικών και πρωτογενών επιδημιολογικών στοιχείων, των στοιχείων για τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους υγείας, των στοιχείων για την χρήση των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για το κόστος των υπηρεσιών υγείας, των στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος υγείας σε περιφερειακή βάση, καθώς και γενικότερων στοιχείων που σχετίζονται με το επίπεδο υγείας των πολιτών (όπως είναι τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα των περιοχών αναφοράς).

 

γ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δομών δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την στελέχωση αυτών με λειτουργούς δημόσιας υγείας, εμπειρογνώμονες δημόσιας υγείας και άλλο προσωπικό,

 

β)β) την τήρηση μητρώου λειτουργών δημόσιας υγείας και μητρώου εμπειρογνωμόνων δημόσιας υγείας,

 

γ)γ) το συντονισμό των φορέων (περιφερειακές διευθύνσεις δημόσιας υγείας της αποκεντρωμένης διοίκησης, υπηρεσίες δημόσιας υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού κ.λ.π.) που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των πολιτικών της δημόσιας υγείας,

 

δ)δ) τη διαμόρφωση και τη συγκεντρωτική αξιολόγηση των δεικτών επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας,

 

ε)ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αναγκών για εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τους φορείς της δημόσιας υγείας.

 

Της Διεύθυνσης Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με πτυχίο Νομικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού. Το Τμήμα Προγραμματισμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος). Το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Τομέα Δημόσιας Υγείας στελεχώνεται από υπαλλήλους: ιατρό του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος).

 

8. Η Διεύθυνση Στοματικής Υγείας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, βάσει της συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης των στοιχείων για την κατάσταση στοματικής υγείας του πληθυσμού, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας και τους Οδοντιατρικούς Φορείς,

 

β)β) το σχεδιασμό πολιτικής στοματικής υγείας για την προαγωγή, την αγωγή και την πρόληψη της στοματικής υγείας, την χάραξη προτεραιοτήτων, την εποπτεία, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαμορφούμενης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία,

 

γ)γ) την εισήγηση για τον καθορισμό των προϋποθέσεων αναγνώρισης οδοντιατρικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων και της άσκησης αυτών στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες και γενικότερα για ό,τι αφορά στην εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του οδοντιατρικού δυναμικού.

 

β. Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας,

 

β)β) τον καθορισμό των παρεχομένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

γ)γ) το συντονισμό, τον εκσυγχρονισμό, την σταθερή καταγραφή και παρακολούθηση, καθώς και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου των οδοντιατρικών υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βάσει συγκεκριμένων στόχων,

 

δ)δ) την υποβολή εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των οδοντιατρικών δομών, για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικών Οδοντιατρικών Κέντρων, καθώς και για τη στελέχωση αυτών με οδοντιατρικό και άλλο προσωπικό,

 

ε)ε) την εισήγηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση και την συνεχιζόμενη κατάρτιση των επαγγελματιών στοματικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

στ)στ) τον καθορισμό των κριτηρίων και την αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα (π.χ. οδοντιατρικών υπηρεσιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) για την ειδίκευση οδοντιάτρων,

 

ζ)ζ) τη συνεργασία με τους οδοντιατρικούς φορείς άλλων Υπουργείων, όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των οδοντιατρικών υπηρεσιών.

 

Της Διεύθυνσης Στοματικής Υγείας προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος οδοντίατρος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Τμήμα Προαγωγής της Στοματικής Υγείας και Οδοντιατρικών Φορέων στελεχώνεται από υπαλλήλους: οδοντιάτρους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας (2 υπάλληλοι), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιατρικών Εργαστηρίων (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας στελεχώνεται από υπαλλήλους οδοντιάτρους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας (2 υπάλληλοι), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος).

 

9. Η Διεύθυνση Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες αναφορικά με τη διατροφή, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

β)β) τη δημιουργία τακτικών στατιστικών εκθέσεων με δεδομένα που αφορούν στη διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα (όπως δεδομένα επιπολασμού παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη) βασισμένων σε αποτελέσματα έγκυρων επιστημονικών μελετών,

 

γ)γ) την παροχή στατιστικών στοιχείων προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π., σχετικά με την διατροφή και τα σχετιζόμενα με αυτή νοσήματα,

 

δ)δ) τη συνεργασία με την Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και με άλλους συναρμόδιους φορείς,

 

ε)ε) το σχεδιασμό και την διαμόρφωση εθνικής διατροφικής πολιτικής με κύριο άξονα την προστασία και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο,

 

στ)στ) τη διαμόρφωση αρχών, κανόνων και προτύπων σωστής διατροφής του πληθυσμού, με βάση τα δημοπαθολογικά χαρακτηριστικά αυτού, καθώς και τη σύνταξη διατροφικών οδηγιών και την επικαιροποίηση και εξειδίκευση των εθνικών πινάκων σύστασης τροφίμων (food data table),

 

ζ)ζ) το συντονισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού διατροφικής πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα και ανάγκες,

 

η)η) την εκπόνηση νέων εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με θέματα διατροφής και την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό μας Δίκαιο, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

θ)θ) τη συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τη βιομηχανία τροφίμων για τον καθορισμό του πλαισίου των διατροφικών συστάσεων στα τρόφιμα, βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και της εθνικής διατροφικής πολιτικής.

 

β. Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων, συστάσεων και οδηγιών για οργανισμούς και ιδρύματα που παρέχουν σίτιση.

 

β)β) Τη δημιουργία πλαισίου αρχών για την κλινική διατροφή (ορισμός εθνικού διαιτολογίου και ποσοτολογίου για τα νοσοκομεία).

 

γ)γ) Τον προσδιορισμό προδιαγραφών για τα τρόφιμα που παρέχονται στα σχολικά κυλικεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, με βάση τα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που ορίζονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

δ)δ) Το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση των προγραμμάτων προστασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής.

 

ε)ε) Την υποβολή εισηγήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων διαιτολογικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

γ. Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας και με τα εξειδικευμένα Τμήματα Διατροφής των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

 

β)β) Τη μέριμνα για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής, καθώς και συμβουλευτικών προγραμμάτων διατροφής, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

 

γ)γ) Τη συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την κατάρτιση και την επεξεργασία προγραμμάτων παροχής βοήθειας διατροφής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

 

δ)δ) Το σχεδιασμό συστάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των

ιατρείων αντιμετώπισης παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδικής παχυσαρκίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

 

ε)ε) Τη συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των επιστημονικών, οργανωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών διατροφής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.

 

στ)στ) Την εισήγηση, οργάνωση και εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Διατροφής, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

 

ζ)ζ) Την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα διατροφής, με οργανωμένες καμπάνιες πληροφόρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

Της Διεύθυνσης Διατροφής προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, με εξειδίκευση σε θέματα διατροφής ή επιδημιολογίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος ιατρός του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ιατρό (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιοστατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Δράσεων σε Θέματα Διατροφής στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων - Παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδική παχυσαρκία (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων (2 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιοστατιστικών (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Διατροφής, Προβολής και Επικοινωνίας στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ιατρό (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επικοινωνίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής (1 υπάλληλος).

 

10. Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την επιχορήγηση, τον έλεγχο και την εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών και φορέων αντίστοιχου έργου.

 

β)β) Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, μετά από γνώμη του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

 

γ)γ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε αντιμετώπιση εξάρτησης.

 

δ)δ) Την προώθηση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, καθώς και την εκπαίδευση επαγγελματιών σχετικών με τα ναρκωτικά, σε συνεργασία με εξειδικευμένους προς τούτο φορείς.

 

ε)ε) Την προώθηση και την χρηματοδότηση ερευνών σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

στ)στ) Τη συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν όμοιες ή συναφείς αρμοδιότητες, και τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες που αφορούν σε ναρκωτικά.

 

ζ)ζ) Τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με την καταγραφή του προβλήματος των εξαρτήσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών Οργανισμών.

 

η)η) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

θ)θ) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης.

 

ι)ι) Την επιχορήγηση των Δημόσιων Μονάδων ή άλλων φορέων που λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων, για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

 

β. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από το Αλκοόλ και των Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος.

 

β)β) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ.

 

γ)γ) Την προώθηση, την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες του καπνού και του αλκοόλ στην υγεία.

 

δ)δ) Την εκπαίδευση και την υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ, στις οποίες περιλαμβάνονται η έρευνα, η εφαρμογή και η αξιολόγηση.

 

ε)ε) Την καθιέρωση, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας.

 

στ)στ) Την ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά για την παρακολούθηση και τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την έκταση του προβλήματος της χρήσης και κατάχρησης καπνού και αλκοόλ και τη διαμόρφωση σχετικών δεικτών εναρμονισμένων με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ζ)ζ) Τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία, τους κανονισμούς ελέγχου, τη σχετική νομολογία και άλλες πληροφορίες σχετικές με την εξάρτηση από τον καπνό και το αλκοόλ.

 

η)η) Τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και των δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου καπνού και αλκοόλ.

 

θ)θ) Την εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

ι)ι) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από αλκοόλ και καπνό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

ι)α)α) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση γενικότερα του προβλήματος της εξάρτησης από καπνό και αλκοόλ, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνιση της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)β)β) Την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Δημοσίων Μονάδων Απεξάρτησης και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους συναφείς φορείς.

 

ι)γ)γ) Τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών και μαθητών για θέματα καπνίσματος και αλκοολισμού, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

 

γ. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τη χορήγηση ή ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, όπως ψυχογενών διατροφικών διαταραχών (βουλιμίας, ανορεξίας), τυχερών παιχνιδιών, ντόπινγκ (doping), διαδικτύου.

 

β)β) Την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και τον συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα ψυχικών συμπεριφορών εξάρτησης.

 

γ)γ) Την επιχορήγηση των φορέων που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν προγράμματα εγκεκριμένα από την Διεύθυνση, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή οποιαδήποτε πηγή εσόδων.

 

δ)δ) Τον προγραμματισμό για τη δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης Ψυχικών Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

ε)ε) Το συντονισμό ενεργειών και την εισήγηση μέτρων, κινήτρων και νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση των ψυχικών εξαρτήσεων, καθώς και εισηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την εναρμόνιση της με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ)στ) Την υποστήριξη και ανάθεση πρωτοβουλιών για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την πρόληψη, την κατάρτιση, την αλληλοβοήθεια, τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις, τη διαμεσολάβηση, την υπεράσπιση και την εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει όλες τις μορφές εξάρτησης.

 

Της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, με πρόσθετο προσόν την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων ή ιατρός του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων. Το Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού μονάδων υγείας και πρόνοιας (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (1 υπάλληλος) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος). Το Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού με πτυχίο Νομικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών (1 υπάλληλος) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος).

 

11. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού ΑμεΑ, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τον αθλητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

β)β) Τον έλεγχο και την εποπτεία των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Σωματείων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

γ)γ) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών που καταρτίζονται από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους.

 

δ)δ) Την εγγραφή σε ειδικό πίνακα των διακρινομένων αθλητών ΑμεΑ και τις εισηγήσεις για τις οικονομικές επιβραβεύσεις τους.

 

ε)ε) Τις εισηγήσεις για υποτροφίες και διορισμούς των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

στ)στ) Τις εισηγήσεις για την έγκριση των δαπανών που αφορούν είτε στη μετάβαση των ημεδαπών αθλητικών αποστολών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο εξωτερικό, είτε στην μετάκληση των αλλοδαπών αθλητικών αποστολών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη χώρα μας.

 

ζ)ζ) Τις εισηγήσεις για την ανάθεση σε καθηγητές φυσικής αγωγής καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων στις αθλητικές ομοσπονδίες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 3057/2002.

 

η)η. Τη μέριμνα για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του νόμου 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 3057/2002 και ανάλογη εφαρμογή για τις αθλητικές ομοσπονδίες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

β. Τμήμα Άθλησης και Ανάπτυξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Τον έλεγχο και την εποπτεία των αθλητικών φορέων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που δεν αποτελούν ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία.

 

β)β) Τις εισηγήσεις των προϋπολογισμών, για αθλητικές δράσεις που καταρτίζονται από τους αθλητικούς φορείς για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που δεν αποτελούν ειδικώς αναγνωρισμένα σωματεία, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των τελευταίων.

 

γ)γ) Την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

δ)δ) Τις εισηγήσεις επιστημονικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με θέματα που αφορούν στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

ε)ε) Την εκπόνηση οδηγού προδιαγραφών προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και την καταγραφή τους σε όλους τους χώρους άθλησης.

 

στ)στ) Την ίδρυση και λειτουργία σχολών προπονητών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα ΑμεΑ.

 

ζ)ζ) Τη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την αξιοποίηση τους για την κάλυψη των αγωνιστικών διοργανώσεων ή λοιπών εκδηλώσεων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

η)η) Τις εισηγήσεις για την ανάληψη διεθνών διοργανώσεων για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

γ. Τμήμα Αναγνωρίσεων Φορέων και Στατιστικής Ανάλυσης με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την αναγνώριση των Αθλητικών Σωματείων και των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

β)β) Τον έλεγχο συμβατότητας των καταστατικών των Αθλητικών Σωματείων και των κανονισμών των Αθλητικών Ομοσπονδιών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με τις κείμενες διατάξεις.

 

γ)γ) Τη χορήγηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

δ)δ) Την τήρηση μητρώου των Αθλητικών Σωματείων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, των Αθλητικών Ομοσπονδιών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, των Αθλητών με Αναπηρία και των προπονητών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

 

Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Αθλητισμού Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού. Των Τμημάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (5 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (14 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (3 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού (2 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (12 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων (5 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επιμέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.

 

12. Η Διεύθυνση Άθληση για Όλους συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την επεξεργασία και την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, για κάθε φορέα άθλησης.

 

β)β) Την κατάρτιση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, σε συνεργασία με τα άλλα δύο Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

γ)γ) Τη μέριμνα για τον προσδιορισμό των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη διαχείριση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

δ)δ) Την παραλαβή των παραστατικών στοιχείων σχετικά με τις εγκεκριμένες δαπάνες των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

ε)ε) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων Άθληση για Όλους και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων.

 

στ)στ) Τη μέριμνα για την συγκέντρωση των οικονομικών απολογισμών των φορέων υλοποίησης και την κατάρτιση των πινάκων του ετήσιου οικονομικού απολογισμού για όλα τα προγράμματα Άθληση για Όλους.

 

ζ)ζ) Τη μελέτη και την εισήγηση των οικονομικών επιχορηγήσεων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον οργανωτικό πλαίσιο.

 

η)η) Τη διαδικασία πρόσληψης και απασχόλησης των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

θ)θ) Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, για την κατάρτιση των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Διεύθυνσης Άθληση για Όλους και των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

ι)ι) Την εισήγηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών συμφωνιών.

 

β. Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την αναμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.

 

β)β) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) και στελέχη των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών, σε συνεργασία με φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με κύριο σκοπό την επιμόρφωση τους.

 

γ)γ) Το σχεδιασμό πιλοτικών προγραμμάτων Άθληση για Όλους και την αξιολόγηση τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 

δ)δ) Τη μέριμνα για την επικοινωνία και τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και φορείς σε θέματα που αφορούν στην επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

ε)ε) Την έρευνα και την τυποποίηση των χώρων άθλησης για τα προγράμματα Άθληση για Όλους.

 

γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθληση για Όλους, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την καταγραφή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

β)β) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων Άθληση για Όλους βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών και των στοιχείων παρακολούθησης που αποστέλλονται από τους αρμόδιους φορείς.

 

γ)γ) Την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων Άθληση για Όλους, με σκοπό τον έλεγχο της υλοποίησης τους, καθώς και την καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας τους.

 

δ)δ) Την καταγραφή όλων των διαθέσιμων ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων, με σκοπό τη δημιουργία ενός Αθλητικού Χάρτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους.

 

ε)ε) Την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα Άθληση για Όλους.

 

στ)στ) Την οργάνωση και την ανάπτυξη δράσεων με συναρμόδιους φορείς για τη δια βίου άθληση.

 

Της Διεύθυνσης Άθληση για Όλους προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού. Του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθληση για Όλους προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (3 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (5 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (1 υπάλληλος), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (19 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (10 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων (8 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.

 

13. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής συγκροτείται από τα εξής Τμήματα που έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την έγκριση των προϋπολογισμών και των απολογισμών των επιχορηγούμενων Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Σωματείων ή άλλων επιχορηγούμενων φορέων κατόπιν εισηγήσεως των τελευταίων.

 

β)β) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων φορέων.

 

γ)γ) Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης επιχορηγούμενων φορέων.

 

β. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δημοσίων και διεθνών σχέσεων για την επίτευξη των σκοπών του τομέα άθλησης και διατροφής.

 

β)β) Την εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στους λοιπούς διεθνείς φορείς, καθώς και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην άθληση και τη διατροφή.

 

γ)γ) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων άθλησης και διατροφής.

 

δ)δ) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.

 

γ. Τμήμα Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την εισήγηση πρόσφορων μέτρων και προγραμμάτων που αποβλέπουν στη σωστή άθληση, την καλλιέργεια και τη διάδοση αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εκδηλώσεων στη σχολική και την πανεπιστημιακή κοινότητα, στους εργασιακούς και στρατιωτικούς χώρους κλπ., σε στενή συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

 

β)β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΑΔ - ΕΤΑΔ και της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).

 

γ)γ) Τη μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που υποβοηθά την καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, σε συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς φορείς.

 

δ)δ) Τη συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘΕΣΑΟΠ), με στόχο τη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου σχολικής πολιτικής.

 

δ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Την εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

β)β) Τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, άθλησης και διατροφής, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων.

 

γ)γ) Τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

 

δ)δ) Την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ε)ε) Τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.

 

στ)στ) Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).

 

ζ)ζ) Τη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις.

 

η)η) Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας των πιο πάνω υπηρεσιακών μονάδων, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο Υφυπουργό και Υπουργό και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Της Διεύθυνσης Υποστήριξης Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού. Του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Άθλησης και Διατροφής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Του Τμήματος Σχολικής, Πανεπιστημιακής, Στρατιωτικής και Εργασιακής Άθλησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Του Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού. Τα Τμήματα στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (5 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (9 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (5 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού (3 υπάλληλοι), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικού (1 υπάλληλος), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού (2 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού (19 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων (2 υπάλληλοι), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (1 υπάλληλος), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ (2 υπάλληλοι) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών (1 υπάλληλος). Η κατανομή των υπαλλήλων στα επί μέρους Τμήματα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες ενός εκάστου Τμήματος.}

 

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Αθλητισμού και Άθληση για όλους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την 01-01-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχες, του κλάδου και της ειδικότητας τους οργανικές θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο. Εκ των ανωτέρω οι μόνιμοι υπάλληλοι που ήδη κατείχαν οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Οργανισμό αυτής (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 77/1985), όπως ισχύει μεταφέρονται με τη θέση τους. Οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις δύναται να καλυφθούν από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετατάξεις υπαλλήλων αναλόγων προσόντων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λ.π.) του ως άνω μεταφερόμενου προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το φορέα υποδοχής (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Ως προς τις κρίσεις και τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Τμημάτων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που αναφέρονται στα στοιχεία ζ', η' και θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 3370/2005, προηγούνται οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω εμπειρίας και εξειδίκευσης στα θέματα αθλητισμού και άθλησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα αναγκαία προσόντα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.