Νόμος 3918/11 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Διάφορα θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του Τμήματος Α' του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000), μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 3370/2005 Οργάνωση - Λειτουργία Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 176/Α/2005) μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Υγείας.

 

3. Η Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, διαρθρώνεται στα Τμήματα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000) και έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρουν οι διατάξεις αυτές.

 

4. Το Τμήμα Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παύει να είναι πλέον αυτοτελές και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής στη Διεύθυνση Συντονισμού και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

5. Το άρθρο 117 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000) τροποποιείται ως προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, όπου για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντού (κλάδος Προϊσταμένου) τίθεται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

6. Μετά το στοιχείο λ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

 

{λ)γ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

λ)δ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων.

λ)ε) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιοστατιστικών.

λ)στ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.}

 

7. Μετά το στοιχείο ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000), προστίθενται δύο συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

 

{ι)γ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων.

ι)δ) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διατροφολόγων.

ι)ε) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}

 

8. Μετά το στοιχείο ι)α' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/2000), προστίθενται τρία συνεχόμενα στοιχεία, ως εξής:

 

{ι)β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων,

ι)γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων,

ι)δ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών,

ι)ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών.}

 

9. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), για το χρονικό διάστημα από 01-09-2005 μέχρι 31-09-2010. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος.

 

10. Στην Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΥ (3-4) Α/ΓΠ/140687/10-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1766 Β') των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό οίκοθεν ΔΥ/(3-4) α/ΓΠ/150250/30-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1878/Β/2010) των αυτών ως άνω Υπουργών, προΐσταται Ειδικός Γραμματέας που έχει τα προσόντα που προσδιορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 ή έχει τις ανώτατες αθλητικές διακρίσεις που περιγράφονται στα εδάφια α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

 

11. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 προστίθεται στοιχείο δ', ως εξής:

 

{δ. Τμήμα (Π2Δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (περίπτωση α', υποπερίπτωση 3) διαγράφονται οι λέξεις: καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης.

 

γ. Στο τέλος του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής:

 

{δ. Τμήμα (Π2Δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο. Ως αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως εξής:

 

α)α) Γραφείο Σχεδιασμού,

β)β) Γραφείο Υλοποίησης,

γ)γ) Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου,

δ)δ) Γραφείο Εποπτείας Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης.

 

Το Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (7), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας (3), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (2) και οι θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (περίπτωση α') διαγράφεται η υποπερίπτωση 11.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.