Νόμος 3918/11 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Έδρα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας ορίζεται η Αθήνα. Περιφερειακά Τμήματα λειτουργούν σε όλες τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες της χώρας που συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με έδρα τους την αντίστοιχη έδρα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

2. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμηση τους με αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί των εγγεγραμμένων, διαιρούμενο με τον αριθμό 50.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για την πρώτη εφαρμογή από τη δημοσίευση του παρόντος, τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές οργάνων του παρόντος νόμου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3252/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση που αποστέλλεται σε αυτά με τη μηνιαία εφημερίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκλογή, με την παράλληλη υποχρέωση για ταυτόχρονη ανάρτηση της ανωτέρω πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου όσο και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η θητεία των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας παρατείνεται για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων των εκλογών, οι οποίες θα προκηρυχθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του τρέχοντος έτους. Την αρμοδιότητα προκήρυξης των ανωτέρω εκλογών στην πρώτη και μόνο εφαρμογή την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 129/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Παλαιά μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω του ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και συμμετέχουν στις διαδικασίες της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας με πλήρη δικαιώματα, με την υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων τμηματικά στο μέλλον, σε συνολικό χρόνο που ισούται με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν κατέβαλλαν τις εισφορές αυτές. Οι τμηματικές αυτές καταβολές θα ξεκινήσουν από την 01-01-2012.}

 

7. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται με την αίτηση εγγραφής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3252/2004 επανακαθορίζεται στα πέντε ευρώ.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί στο μητρώο Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας υποχρεούται κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη από το Περιφερειακό Τμήμα της Περιφέρειας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας μπορεί με απόφαση του να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τη μορφή της δήλωσης. Μαζί με την ετήσια δήλωση ο νοσηλευτής υποχρεούται να καταβάλει και την ετήσια εισφορά στην Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας που ορίζεται στα σαράντα (40) ευρώ. Για τα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, όπως επίσης και για τους ανέργους, η ετήσια εισφορά ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Τα επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας εισφοράς και εξόδων εγγραφής.}

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς μπορούν να αναπροσαρμόζονται μόνο από τη συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας με απόφαση των 2/3 του συνόλου των αντιπροσώπων.}

 

10. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) προστίθεται εδάφιο μετά τη φράση τους υπαλλήλους των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και πριν από τη φράση Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010) ως εξής:

 

{Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων Μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων, πλην ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωμένες Μονάδες τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.