Νόμος 3918/11 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Εξόφληση υποχρεώσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών προς τους προμηθευτές - αναδόχους υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών προς τους προμηθευτές - αναδόχους του που απορρέουν από παρασχεθείσες προς αυτό υπηρεσίες και από ήδη παραληφθείσες προμήθειες από αυτό με αντικείμενο (προμηθειών) την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων, ενώ καλύπτονται και οι συναφείς εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή αποδοχή παρασχεθεισών υπηρεσιών ή προϊόντων μετά τη λήξη σχετικών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν νομίμως.

 

Στην έννοια της νόμιμης δαπάνης δεν περιλαμβάνονται οι παραγραμμένες αξιώσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), καθώς και στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951).

 

2. Οι οφειλές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών προς τους προμηθευτές - αναδόχους του, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια έως την κατάθεση του παρόντος νόμου, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές δεν έχουν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη παρασχεθεί οι υπηρεσίες στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή έχουν ήδη παραληφθεί τα προϊόντα από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή έχει ήδη καταρτισθεί σχετική σύμβαση ή παραγγελία και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης κατά την κατάθεση του νόμου και εφόσον οι προμηθευτές εκδώσουν τα σχετικά τιμολόγια προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εντός (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές - ανάδοχοι υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

 

α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η αίτηση περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή - αναδόχου έναντι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών αναλυτικά κατ' έτος.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) με την οποία ο αιτών παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων και μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

 

4. Η εξόφληση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται εφόσον οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή η παραλαβή των σχετικών προϊόντων έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί ή έχουν βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα ή έχουν υλοποιηθεί και εκκρεμεί η βεβαίωση τους και υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα λάβει χώρα η βεβαίωση αυτή προ της εξόφλησης της συγκεκριμένης οφειλής.

 

5. Οι δαπάνες που προκύπτουν με την παρούσα ρύθμιση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

6. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και όσοι προμηθευτές - ανάδοχοι υπηρεσιών ή προμηθειών αγαθών κλπ. (κατά τα ανωτέρω) έχουν ασκήσει αγωγές ή προσφυγές σε οποιοδήποτε Δικαστήριο κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, με αίτημα αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό για τα ποσά που τους οφείλονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με την προϋπόθεση ότι μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β' θα δηλώσουν το σύνολο των αγωγών που έχουν καταθέσει εναντίον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, το συνολικό αιτούμενο ποσό της κάθε αγωγής και το γενικό αριθμό κατάθεσης της κάθε αγωγής και το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτή εκκρεμεί, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθούν από το κάθε δικόγραφο αγωγής ή προσφυγής και το σχετικό δικαίωμα για έγερση νέας αγωγής ή προσφυγής για την ίδια ή παρεμφερή ή διαφορετική νομική και ιστορική βάση, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή - προσφυγή.

 

Σε περίπτωση που έχει ήδη συζητηθεί η υπόθεση, τότε για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να προσκομίσουν το ίδιο πιστοποιητικό παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή - προσφυγή, καθώς επίσης και βεβαίωση του Δικαστηρίου, ότι υπέβαλλαν ενώπιον του Εισηγητή - Δικαστή, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, δήλωση με αίτημα να μην εκδοθεί απόφαση και να ματαιωθεί η συζήτηση της αγωγής - προσφυγής, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, λόγω συμβιβασμού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να αναζητήσουν και όμοια δήλωση εντός της αυτής προθεσμίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, προκειμένου να υποβληθεί από αυτούς στο Δικαστήριο και να προσκομίσουν βεβαίωση και για αυτή την κατάθεση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, ήτοι όλα τα παραπάνω εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

 

Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί οριστική ή τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, πλην όμως επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση λόγω και άλλων εκκρεμών αγωγών - προσφυγών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύνανται να υποβάλλουν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 περίπτωση β', υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από τη διεκδίκηση τόκων και δικαστικής δαπάνης κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, αναφορικά με τις συγκεκριμένες αγωγές - προσφυγές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.