Νόμος 3979/11 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, εξοφλούνται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία του.

 

Οι δαπάνες αυτές δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 

2. Στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός 7 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

3. Μέσα σε 7 μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε στοιχείο που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1.

 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας: (α) τα σχετικά τέλη και δαπάνες εξοφλούνται με την αναγκαία προϋπόθεση καταχώρησης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην επόμενη υποπαράγραφο και (β) κανένα τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι προηγουμένως καταχωρημένο στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών. Το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών θα εκδίδει αποδεικτικό καταχώρησης και αυτό θα αποτελεί στοιχείο της κανονικότητας της δαπάνης. Τυχόν πληρωμή τελών και δαπανών που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, θεωρείται αυτοδίκαια μη νόμιμη και επέρχονται οι εξής κυρώσεις: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία καταχώρησης και πληρωμής των ως άνω τελών ή δαπανών, σε περίπτωση πληρωμής τέλους ή δαπάνης χωρίς το απαιτούμενο αποδεικτικό καταχώρησης, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 του Ποινικού Κώδικα Απιστία σχετική με την Υπηρεσία, 259 του Ποινικού Κώδικα Παράβαση καθήκοντος και 261 του Ποινικού Κώδικα Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ορίζεται ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα συντονίζει και θα επιβλέπει την αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, η μορφή και τα στοιχεία του αποδεικτικού καταχώρησης, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία, ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 52 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

4. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας: (α) τα σχετικά τέλη και δαπάνες εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος και (β) κανένα τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι καταχωρημένο στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 

5. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός 7 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 52 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

6. Για τη λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών συνιστώνται στη Δ53 - Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, δύο Τμήματα των οποίων οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος. Για τη στελέχωση των Τμημάτων αυτών συνιστώνται 12 οργανικές θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και 2 οργανικές θέσεις στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.