Νόμος 4224/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, εξοφλούνται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) που εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τη λειτουργία του.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), καταργείται.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), οι λέξεις εντός 5 μηνών αντικαθίστανται από τις λέξεις εντός 3 μηνών.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε στοιχείο που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1.

 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας: (α) τα σχετικά τέλη και δαπάνες εξοφλούνται με την αναγκαία προϋπόθεση καταχώρησης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην επόμενη υποπαράγραφο και (β) κανένα τέλος ή δαπάνη δεν αναγνωρίζεται ούτε εκκαθαρίζεται ή πληρώνεται εάν δεν είναι προηγουμένως καταχωρημένο στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών. Το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών θα εκδίδει αποδεικτικό καταχώρησης και αυτό θα αποτελεί στοιχείο της κανονικότητας της δαπάνης. Τυχόν πληρωμή τελών και δαπανών που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, θεωρείται αυτοδίκαια μη νόμιμη και επέρχονται οι εξής κυρώσεις: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία καταχώρησης και πληρωμής των ως άνω τελών ή δαπανών, σε περίπτωση πληρωμής τέλους ή δαπάνης χωρίς το απαιτούμενο αποδεικτικό καταχώρησης, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 του Ποινικού Κώδικα Απιστία σχετική με την Υπηρεσία, 259 του Ποινικού Κώδικα Παράβαση καθήκοντος και 261 του Ποινικού Κώδικα Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ορίζεται ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα συντονίζει και θα επιβλέπει την αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών, η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, η μορφή και τα στοιχεία του αποδεικτικού καταχώρησης, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995). Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία, ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο θα καθοριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών.}

 

5. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 38 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), καταργούνται.

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου 1 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 142/Α/2012), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια για το τηλεπικοινωνιακό κόστος των υπαγόμενων στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Φορέων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.