Νόμος 4001/11 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Αρμοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτει Εποπτικό Συμβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων και ειδικότερα αποφάσεων σχετικά με την έγκριση του ετήσιου σχεδίου χρηματοδότησης, τον καθορισμό του επιπέδου δανεισμού της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους. Στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου δεν εμπίπτουν οι καθημερινές λειτουργίες της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη συντήρηση και διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατάρτιση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 108.

 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από 7 μέλη, τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως εξής:

 

(α) 4 μέλη προτείνονται από τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,

(β) 2 μέλη προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

(γ) 1 μέλος εκ του μόνιμου προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να προβάλει αντιρρήσεις για τα μέλη που πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 6 εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών:

 

α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου,

 

β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

 

Εντός της ίδιας προθεσμίας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια δύναται να καλεί σε ακρόαση τα προτεινόμενα μέλη.

 

4. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

 

5. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η για οποιονδήποτε λόγο παύση τους, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

7. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

8. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 35Α και των άρθρων 35Β και 35Γ του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ισχύουν κατ' ανάλογη εφαρμογή για τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

9. Με το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου σε σώμα, τη σύγκληση των συνεδριάσεων του, καθώς και τη λήψη αποφάσεων, και ιδίως:

 

α) Λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου, το διορισμό των μελών του, καθώς και την εκλογή και τα καθήκοντα του Προέδρου του.

 

β) Κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου και τη συμμετοχή του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του.

 

γ) Κάθε ζήτημα που αφορά τη λήψη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου, ζητήματα κύρους αυτών, καθώς και την κοινοποίηση τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ιδίως, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε ζητήματα του εδαφίου α' της παραγράφου 1, καθώς και αποφάσεων περί διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας απαιτείται η θετική ψήφος της πλειοψηφίας των μελών που ορίζονται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία.

 

δ) Το κατ' ελάχιστον απαιτούμενο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, στον οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια τα ζητήματα της παραγράφου αυτής. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου υιοθετείται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση του, τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.