Νόμος 4001/11 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.

 

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης των προσώπων που ορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για διορισμό ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή για την ανανέωση της θητείας τους και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίηση τους, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

 

α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επαγγελματική ανεξαρτησία του προσώπου που έχει διοριστεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,

 

β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης της περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δύνανται να προσφύγουν ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης τους ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόωρης λήξης της απασχόλησής τους.

 

4. Η πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, με την επιφύλαξη της δραστηριότητας μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο της, για χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από το διορισμό. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν πρέπει να κατείχαν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση, για χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν από το διορισμό τους.

 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και οι υπάλληλοι της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο της.

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και οι υπάλληλοι της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν πρέπει να έχουν κανένα συμφέρον ούτε να λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας πέραν της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η συμμετοχή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατέχουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας.

 

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης τους στην Ανώνυμη Εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν πρέπει να έχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας πέραν της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή με τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας για διάστημα 4 ετών.

 

8. Οι παράγραφοι 3 έως και 7 εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πρόσωπα που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Συστήματος.

 

9. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 έως και 8 ισχύουν και στην περίπτωση κάθε άλλης επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, καθώς και κάθε Συνδεδεμένη, κάθετα ή οριζόντια, με αυτές επιχείρηση.

 

10. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πρόστιμο ύψους από 50.000 ως 200.000 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36.

 

Η επιμέτρηση του προστίμου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.