Νόμος 4001/11 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Συμβουλευτική Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με πρωτοβουλία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή χρηστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της διαφάνειας στο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το λόγο αυτόν, η Συμβουλευτική Επιτροπή παρακολουθεί σε μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο τους εν λόγω τομείς, καθώς και την παροχή υπηρεσιών του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους χρήστες αυτού.

 

2. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από την υποβολή της γνώμης της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατόπιν δημόσιας Διαβούλευσης, καθορίζεται η διαδικασία σύστασης και σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, η διαδικασία επιλογής των μελών της, καθώς και η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς και τη διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στους Διαχειριστές του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Λειτουργό της Αγοράς, τακτικές εκθέσεις, καθώς και προτάσεις για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση της κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος εκδοθείσας νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των σχετικών Εγχειριδίων.

 

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) πρόσωπα, στα οποία μετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού της Αγοράς, ενώσεις χρηστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και ενώσεις συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να συνιστά ομάδες εργασίας με εξειδικευμένο αντικείμενο, στις οποίες είναι δυνατόν να συμμετέχουν και πρόσωπα πέραν των ανωτέρω.

 

5. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή και ειδικά για θέματα διαχείρισης της υδροηλεκτρικής παραγωγής και των ταμιευτήρων, συμμετέχουν και τα όργανα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των υδάτων, κατά τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.