Νόμος 4001/11 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Κυριότητα του Δικτύου Διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυριότητα του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικά στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία. Για το σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία Άδεια Αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας της παραγράφου 1 καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με την άδεια αυτή εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κυρίου του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε σχέση ιδίως με τα ακόλουθα:

 

α) Την παραχώρηση της διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Διαχειριστή αυτού.

 

β) Το ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του Διαχειριστή του Δικτύου, όσον αφορά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος.

 

γ) Τη διασφάλιση του λογιστικού και του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών με την κυριότητα του Δικτύου δραστηριοτήτων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας, από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

3. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, ως κύριος του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υποχρεούται ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα, όπως αυτοί καθορίζονται ειδικότερα με την απόφαση της παραγράφου 2, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.