Νόμος 4001/11 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Κλειστά Δίκτυα Διανομής (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατασκευάζονται, αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και δεν εντάσσονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά την έννοια του άρθρου 2.

 

2. Στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών). Ο Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές διατάξεις του νόμου 2338/1995, ο Διαχειριστής Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι αρμόδιος ιδίως να:

 

α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

γ) Διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.

 

δ) Εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στους Προμηθευτές και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 3.

 

ε) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

στ) Παρέχει στους Χρήστες του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον κύριο του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

ζ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά τρόπο ώστε:

 

α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών και των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και

 

β) τα κριτήρια καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 140 του παρόντος νόμου για τη διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, να εφαρμόζονται και για τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 

4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με απόφαση της να κατατάσσει ένα δίκτυο, το οποίο διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισμένο βιομηχανικό ή εμπορικό ή κοινόχρηστο χώρο και το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές, ως Κλειστό Δίκτυο Διανομής, εάν:

 

α) οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις του εν λόγω δικτύου δεν εντάσσονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 2,

 

β) για συγκεκριμένους τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, οι δραστηριότητες ή οι παραγωγικές διεργασίες των Χρηστών του εν λόγω δικτύου είναι ενοποιημένες, ή

 

γ) το εν λόγω δίκτυο διανέμει ηλεκτρική ενέργεια κατά κύριο λόγο στον κύριο ή τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ή στις συναφείς επιχειρήσεις.

 

6. Με την απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται το πρόσωπο που διαχειρίζεται το Κλειστό Δίκτυο Διανομής (Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανομής), οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης του Κλειστού Δικτύου Διανομής, σε αναλογία προς τη δραστηριότητα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κλειστού Δικτύου Διανομής και των Χρηστών που εξυπηρετεί. Η εν λόγω απόφαση μπορεί να αφορά ταυτόχρονα την κατάταξη περισσότερων του ενός δικτύων ως Κλειστά Δίκτυα Διανομής.

 

7. Ο Διαχειριστής Κλειστού Δικτύου Διανομής μπορεί, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του, να εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των τιμολογίων πρόσβασης στο δίκτυο του και των μεθοδολογιών που διέπουν τον υπολογισμό τους, πριν από τη θέση τους σε ισχύ. Για τη χορήγηση εξαίρεσης κατά τα ανωτέρω, η σκοπιμότητα εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης των τιμολογίων πρόσβασης κρίνεται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση της σχέσης μεταξύ αφ' ενός των χρηστών του δικτύου και αφ' ετέρου του κυρίου και του διαχειριστή του και τυχόν αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων τους. Μετά από αίτηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Χρήστη Κλειστού Δικτύου Διανομής, για το οποίο έχει παρασχεθεί εξαίρεση κατά τα ανωτέρω, ενεργοποιείται η διαδικασία του άρθρου 140 για την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης και της μεθοδολογίας που διέπει τον υπολογισμό τους.

 

8. Η δυνατότητα κατάταξης ενός δικτύου ως Κλειστό Δίκτυο Διανομής και εξαίρεσης του Διαχειριστή του κατά την παράγραφο 7 υφίστανται στην περίπτωση που το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται περιστασιακά από μικρό αριθμό οικιακών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν εργασιακή ή παρόμοια σχέση με τον κύριο του εν λόγω δικτύου και βρίσκονται εντός της περιοχής την οποία αυτό εξυπηρετεί.

 

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 8 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.