Νόμος 4001/11 - Άρθρο 143b

Άρθρο 143Β: Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εγχέουν ενέργεια στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

2. Το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού διαφοροποιείται ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής (λιγνιτικές, πετρελαϊκές, υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου, αιολικά, φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά ειδικού προγράμματος στεγών, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο / βιομάζα και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (< 35 MWE) και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία Μονάδων Παραγωγής σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

ΜΤΑΕu = ΒΠΠΕ × ΣΔu × ΣΚΕu όπου:

 

MTAEu: Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ανά μονάδα παραγωγής

ΒΠΠΕ: Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης Εσόδων ίσο με 2%

ΣΔu: Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής

ΣΚΕu: Συνολικά Έσοδα της Μονάδας

 

Ως Συνολικά Έσοδα μιας Μονάδας Παραγωγής u (ΣΚΕu) ορίζονται:

 

για τις Κατανεμόμενες και τις Συμβεβλημένες Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής,
για τις Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Πωλήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Συμβάσεως Λειτουργικής Ενίσχυσης μεταξύ της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Παραγωγού,
για τα Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος Στεγών, η πίστωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Συμβάσεως Συμψηφισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του εκάστοτε Προμηθευτή και του Παραγωγού,
για τις Κατανεμόμενες Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και χρεώσεων της μονάδας που προκύπτουν αφενός ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διενεργούνται από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουμένων των χρεώσεων μη Συμμόρφωσης και των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής και αφετέρου από την εφαρμογή της Συμπληρωματικής Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μεταξύ της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας και του Παραγωγού.

 

Στα ως άνω συνολικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των Συνολικών Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Οι κατηγορίες μονάδων παραγωγής, για τις οποίες δύναται να λάβει διαφορετικές τιμές ο Συντελεστής Διαφοροποίησης καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κατηγορία Μονάδων Παραγωγής

Κατανεμόμενες και Συμβεβλημένες του Μητρώου Μονάδων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Λιγνιτικές Πετρελαϊκές Υδροηλεκτρικές Φυσικού Αερίου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011

Αιολικά πάρκα στη στεριά
Αιολικά πάρκα στη θάλασσα
Μικρά Υδροηλεκτρικά
Φωτοβολταϊκά ισχύος < 100 kW
Φωτοβολταϊκά ισχύος > 100 kW
Φωτοβολταϊκά της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του νόμου 3851/2010 ισχύος ≤ 100 kW
Φωτοβολταϊκά Ειδικού Προγράμματος Στεγών
Ηλιακά ισχύος < 5MW
Ηλιακά ισχύος > 5MW
Γεωθερμία
Βιοαέριο / Βιομάζα
Λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (< 35 MWe)

Κατανεμόμενες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ΦΑ > 35 MWe - Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Τμήμα

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ΦΑ > 35 MWe Κατανεμόμενο Τμήμα

 

Ο συντελεστής διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έτσι ώστε η χρέωση που προκύπτει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση της κάθε κατηγορίας Μονάδων Παραγωγής στην ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

3. Οι χρεώσεις που προκύπτουν από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού εισπράττονται μηνιαίως ως εξής:

 

α) Όσον αφορά στις Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, υπολογίζονται και εισπράττονται από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία.

 

β) Όσον αφορά στα φωτοβολταϊκά του ειδικού προγράμματος στεγών υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη του εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία.

 

γ) Όσον αφορά στις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπολογίζονται και παρακρατούνται απευθείας και με ευθύνη της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας και αποδίδονται στην Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία.

 

4. Λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή και τον τρόπο και χρόνο είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.