Νόμος 4001/11 - Άρθρο 143e

Άρθρο 143Ε: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η μη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Κατά τη διάρκεια και ιδίως κατά τη λήξη του Μηχανισμού, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ελέγχουν τη συμμόρφωση των επιλεγέντων Παρόχων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας και από την άδεια παραγωγής τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση από τον επιλεγέντα Πάροχο των σχετικών όρων ή/και υποχρεώσεων, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις σε ποσοστό από 10% έως και 100% της εκκαθαρισθείσας Αποζημίωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παραβιαζόμενης υποχρέωσης και τη διάρκεια της παράβασης.

 

Ειδικότερα θέματα δύναται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 151 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.