Νόμος 4001/11 - Άρθρο 145

Άρθρο 145: Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία (στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (HHRM SA)), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920) και τις διατάξεις του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

2. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920), και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση της μίας και μόνης μετοχής υπέρ του Δημοσίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

 

3. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 99 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1.

 

4. Για κάθε πράξη της Εταιρίας για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις πράξεις αυτές δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη και για τη σύνταξη και υπογραφή αυτών δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

5. Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και από κάθε είδους τέλη υπέρ του Δημοσίου ή άλλου τρίτου. Επίσης απαλλάσσεται και από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.