Νόμος 4001/11 - Άρθρο 152

Άρθρο 152: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό μέχρι 10 ατόμων, από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), μετά από δημόσια πρόσκληση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται, κατ' ελάχιστο, ο αριθμός, τα απαιτούμενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση Προσωπικού. Η επιλογή των αποσπώμενων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

 

Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, για χρονικό διάστημα 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 επιπλέον έτη.

 

Το Προσωπικό που αποσπάται στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει διαδικασίες απόσπασης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

2. Με τον Κανονισμό του άρθρου 151 μπορεί να συστήνονται έως 20 θέσεις επιστημονικού προσωπικού γεωεπιστημόνων και μηχανικών, νομικών και οικονομικών επιστημών με εξειδίκευση στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και έως 5 θέσεις διοικητικού προσωπικού.

 

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται δημόσια πρόσκληση κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την επιλογή. Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων.

 

Το Προσωπικό διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

Πριν από την έκδοση της πράξης διορισμού λαμβάνει χώρα έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας πρόσληψης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθορίζονται οι αποδοχές και οι κάθε είδους πρόσθετες αποζημιώσεις του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσωπικό που υπηρετεί στην Εταιρία υπέχουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και προστασίας του επιχειρηματικού ή και άλλων απορρήτων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.